Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Inchide pagina

Atribuire locuinte cu chirie pentru tineri in varsta de pana la 35 de ani, in baza H.G. nr. 962/2001 actualizata

În atenţia solicitanţilor de locuinţe ANL
Pentru obţinerea unei locuinţe cu chirie construită prin Agenţia Naţională de Locuinţe, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile de acces stabilite prin Anexa 11 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
 Cererea de locuință se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unității în care îşi desfășoară activitatea, în municipiul Bucureşti.
NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, precum şi chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependințele, dotările şi utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia dețin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.
3. Titularul cererii de locuință trebuie să îşi desfășoare activitatea în sectorul 2.
Tinerii medici rezidenti trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Bucureşti.
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. NOTĂ: - Lista de priorităţi se stabileşte anual. - Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.  
Actele necesare constituirii dosarului sunt :
a).- copie de pe actul de identitate, (şi după caz, cu viza de flotant în termen valabil la adresa locuinţei închiriate );
b).- copie de pe certificatul de naştere al solicitantului;
c).- copie de pe B.I./C.I. în termen valabil pentru soţ/soţie sau alte persoane majore aflate în intreţinere  şi copie de pe certificatele de naştere pentru copii;
d). – copie de pe B.I./C.I. în termen valabil ( inclusiv vize de flotant ) pentru toate persoanele cu care locuiesc la adresa menţionată;
e). – copie de pe certificatul de căsătorie; sentinţa de divorţ, certificatul de deces al soţului/soţiei;
f). - adeverinţă privind locul de muncă, copie de pe contractul individual de muncă şi un extras din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor certificat de reprezentantul legal sau persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul ale documentelor existente la dosarul personal (numai pentru solicitant); g ) – adeverinţe privind veniturile brute realizate pe ultimele 12 luni pentru solicitant şi soţ/soţie şi pentru celelalte persoane majore aflate în întreţinere
h). - declaraţie autentificată de notar public că nu am deţinut şi nu am înstrăinat o locuinţă şi nu beneficiez de o altă locuinţă pentru tineri, destinată închirierii în municipiul Bucureşti, (pentru solicitant şi soţ/soţie şi pentru celelalte persoane majore aflate în întreţinerea solicitantului);
i). –copie de pe actul de proprietate pentru locuinţa unde domiciliez, însoţit de schiţa/releveul locuinţei sub semnătură autorizată cu ştampilă din care reiese suprafaţa locuibilă sau contract de închiriere;
j) – copie de pe contractul de închiriere aflat în termen valabil, înregistrat la Administraţia Financiară;
k). – copie de pe sentinţa de retrocedare a locuinţei ( dacă este cazul );
l). – certificatul medical privind starea de sănătate, pentru solicitant sau pentru unul din membrii familiei conform Anexei 2 din O.U.G. nr.40/08.04.1999( dacă este cazul );
m). – copie de pe actul de studii încheiat şi atestat conform legii ( pentru solicitant ).
n) – copie de pe carnetul de medic rezident şi adeverinţa privind perioada desfăşurării rezidenţiatului (valabil pentru medicii rezidenţi)

Acte tipizate
Cerere atribuire locuinte HG962/2001

Departament: Serviciul Spatiu Locativ - Ghiseul 12

Telefon
021.2096279
021.2096000 int. 613, 629

Program:
Luni 08:30 - 13:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare