Acest site foloseste fisiere de tip "cookie". Pentru mai multe informatii consultati Politica de Cookie
..........
 
Primaria sectorului 2
Consiliul local
Informatii publice
Utile
 
Serviciul contabilitate financiar

Sef serviciu MOTI RAMONA-PETRUTA
Telefon Serviciu 021.2096000 int. 330,246,332
Email
Declaratii de avere: 2012-06 2011-05 2010-10
Declaratii de interese: 2012-06 2011-05 2010-10

Atributii compartimente

 • asigură organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale;
 • urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistematică ,  prelucrarea şi păstrarea documentelor contabile;
 • asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea  datelor contabile furnizate;
 • asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor şi formularelor comune privind activitatea contabilă şi normele metodologice  emise de Ministerul Finanţelor Publice, privind întocmirea şi utilizarea acestora;
 • avizează angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor  instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv Ordinul MFP nr. 1792/24 decembrie 2002, prin intermediul persoanelor desemnate prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2;
 • efectuează lichidarea şi plata cheltuielilor instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv  Ordinul MFP nr. 1792/24 decembrie 2002, prin intermediul persoanelor desemnate prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2;
 • organizează, conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, raportează angajamentele bugetare şi legale, în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/24 decembrie 2002;
 • urmăreşte împreună cu  Serviciul Legislaţie, Contencios  Administrativ executarea creanţelor instituţiei;
 • întocmeşte situaţii financiare privind activitatea din cadrul capitolelor: autoritatea executivă, Protecţie civilă şi centrul militar, canalizare, apă, salubritate, la termenele stabilite prin Legea contabilităţii şi normele Ministerului de Finanţe;
 • verifică şi centralizează situaţiile financiare ale serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 şi ale ordonatorilor de credite din învăţământul preuniversitar, precum şi ale societăţilor comerciale la  care Consiliul Local Sector 2 este acţionar sau asociat;
 • pe baza informaţiilor privind încasarea veniturilor, furnizate de Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, întocmeşte situaţiile financiare ale Consiliului Local Sector 2 şi asigură transmiterea acestora în termenul indicat la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
 • administrează bază de date a patrimoniului Primăriei Sectorului 2, respectiv bunuri ce aparţin domeniului public şi domeniului privat, mijloace fixe precum şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul Primăriei Sectorului 2;
 • gestionează şi actualizează periodic baza de date a patrimoniului Primăriei Sectorului 2 împreună cu serviciile publice locale, unităţile de învăţământ, societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;
 • organizează activitatea de inventariere a patrimoniului Primăriei Sector 2 şi prezintă Primarului Sectorului 2 rezultatele acestei activităţi;
 • întocmeşte statele de plată a salariilor personalului Primăriei Sectorului 2, indemnizaţiilor consilierilor locali, precum şi a altor ajutoare băneşti şi indemnizaţii cuvenite unor cetăţeni ai Sectorului 2, conform legislaţiei în vigoare;
 • întocmeşte statele de plată pentru activitatea membrilor unor comisii (de licitaţii, de concurs, de disciplină, paritară etc.) pe baza unor pontaje sau note de fundamentare întocmite de compartimentele de specialitate ale Primăriei Sectorului 2;
 • întocmeşte şi distribuie fişele fiscale pentru personalul angajat permanent sau temporar;
 • întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele  către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul public consolidat, pe baza de documente justificative legale avizate şi aprobate de cei în drept; 

Prin completarea formularelor, solicitantii isi dau acordul cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Primaria Sectorului 2. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, acestia beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa Primariei Sectorului 2 Bucuresti, Str. Chiristigiilor nr. 11-13.

Site proiectat si dezvoltat de Stimasoft Copyright © 2018  Termeni si conditii

Cautare