Acasa | Contact | Newsletter

 
Vezi Arhiva
Dezbatere publică a bugetului Primăriei Sectorului 2

Vineri, 16 februarie 2018 09:43

Pe linia transparenţei cheltuirii banului public, Primăria Sectorului 2 a organizat în cursul zilei de miercuri, 14 februarie 2018, dezbaterea publică privind Proiectul “bugetului general al sectorului 2 pe anul 2018”.


Cu această ocazie au fost prezentate principalele direcţii de dezvoltare a sectorului 2, precum şi fondurile bugetare alocate realizării proiectelor aferente.
Proiectul de buget pe anul 2018 al Primăriei Sectorului 2 este configurat, cu precădere, pe investiţii eficiente, şi de maximă utilitate şi urgenţă pentru cetăţeni, conform Planului local de dezvoltare durabilă al sectorului 2.
Prin bugetul propus pe anul 2018 s-a avut în vedere: 
- alocarea, cu prioritate, a resurselor pentru proiecte care susţin un important program pentru investiţii şi dezvoltare; 
- continuarea investiţiilor pentru derularea Programului multianual de reabilitaretermică a clădirilor de locuit; 
- continuarea Programului de reabilitare a sistemului rutier de pe raza sectorului 2; 
- finalizarea proiectelor cofinanţate din fonduri externe nerambursabile alocate de Uniunea Europeană; 
- alocarea de fonduri pentru îmbunătăţirea condiţiilor dinînvăţământul preuniversitar de stat din sectorul 2 prin modernizarea acestuia, stimularea educației permanente, asigurarea predictibilității sistemului de învățământ preuniversitar prin aplicarea principiului ”finanțarea urmează elevul”, astfel încât să asigurăm un sistem de educaţie de elită; 
- alocarea de fonduri pentru creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţenilorsectorului 2 București; 
- alocarea de fonduri pentru Programul de reabilitare şi întreţinere a zonelor verzi din parcurile existente în sector, a zonelor verzi de pe arterele de circulaţie şi a celor din ansamblurile de locuinţe, precum şi a zonelor verzi din scuaruri şi intersecţii; 
- alocarea de fonduri pentru derularea Programului de ecologizare şi de salubrizare a sectorului 2; 
- susţinerea, în continuare, a sistemului de protecţie a persoanelor aflate în perioadă de risc social, de prevenire a excluziunii sociale şi asistenţă a copiilor instituţionalizaţi.    
Bugetul general consolidat al sectorului 2 București
Veniturile estimate a se încasa în cursul anului 2018 sunt în valoare de 968.681 mii lei.
Cheltuielile bugetului general al sectorului 2 pe anul 2018 sunt în valoare de 1.217.135 mii lei.
Deficitul pe anul în curs este de 248.454 mii lei şi este finanţat din excedentul bugetar din anul 2017 (248.454 mii lei).
În exerciţiul bugetar al anului2018, excedentul anului 2017 constituit potrivit prevederilor legale, pe surse de finanţare, va fi utilizat pentru finanţarea cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare. În cadrul secţiunii de dezvoltare, din total cheltuieli de capital de 244.976 mii lei se alocă pentru Programul de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuit suma de 173.760 mii lei, iar restul de 71.216 mii lei pentru alte cheltuieli de capital.
De asemenea, în cadrul secţiunii de dezvoltare se alocă 2.205 mii lei pentru realizarea documentaţiei Proiectelor cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.
În construirea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018, s-a avut în vedere finanţarea cu prioritate a următoarelorprograme şi acţiuni:
1.În domeniul locuinţelor, pentru anul 2018, Primăria Sectorului 2 va continua Programul de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuit cu următoarele obiective:
- finalizarea reabilitării termice la subprogramul de 265 blocuri în continuare din anii precedenţi;
- continuarea lucrărilor de executare a lucrărilor de reabilitare termică pentru subprogramul de 452 blocuri, ce vor fi cofinanțate și din fonduri rambursabile (creditele contractate de la BEI);
- continuarea lucrărilor de reabilitare termică pentru subprogramul de 408 blocuri.
2. În domeniul educaţiei, pentru anul 2018, se au în vedere următoarele obiective:
- alocarea de fonduri pentru îmbunătăţirea condiţiilor dinînvăţământul preuniversitar de stat din sectorul 2, astfel încât să asigurăm un sistem de educaţie de elită; -asigurarea predictibilității sistemului de învățământ preuniversitar, prin aplicarea principiului ”finanțarea urmează elevul”; 
- alocarea de fonduri pentru stimularea performanței elevilor prinasigurarea finanţării burselor de merit; 
- alocarea de fonduri pentru stimularea participării elevilor cu posibilităţi materiale reduse la cursuri; 
- îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 2; 
- asigurarea securităţii în unităţile de învăţământ; 
- dezvoltarea programelor educaţionale de prevenire a abandonului şcolar prin acordarea de ajutoare financiare (burse sociale şi programul social de acordare a produselor lactate şi de panificaţie);
3. Politica Primăriei Sectorului 2 în domeniul asistenţei sociale are în vedere următoarele măsuri:
- Reformarea sistemului de protecţie a copilului prin:
- Integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi în centrele de zi, centrele de plasament, centrul maternal şi înapartamente; 
- Specializarea personalului, ş.a.
-Susţinerea în continuare a sistemului de protecţie a persoanelor aflate în perioadă de risc social, de prevenire a excluziunii sociale şi asistenţă a copiilor instituţionalizaţi: 
- asigurarea resurselor financiare pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap;
- alocarea de fonduri pentru îngrijirea, întreţinerea şi educaţia copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a copilului din sectorul 2; 
- asigurarea fondurilor pentru plata transportului interurban cu autobuze şi pe căi ferate pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat;
- asigurarea fondurilor pentru plata indemnizaţiei de însoţitor pentru persoane cu handicap grav şi a indemnizaţiilor pentru persoane cu handicap.
- Program de acordare a unor ajutoare băneşti, respectiv plata ajutorului social pentru persoane singure şi familii conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutoare de urgenţă, pentru chirii,asigurarea ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei conform legislaţiei în vigoare.
4. Politica în domeniul transporturilor a Primăriei Sectorului 2, urmăreşte, şi în acest an, soluţionarea problemelor privind modernizarea infrastructurii de transport, prin derularea Programului de reabilitare a sistemului rutier din sectorul 2, program executat de Administraţia Domeniului Public. De asemenea, sunt propuse lucrări de întreţinere şi reparaţii cu mixturi asfaltice, întreţinere şi reparaţii trotuare, refaceri monolitizări şi reparaţii hidroizolaţii şi guri de scurgere, etc.
5. Obiectivele prioritare ale Primăriei Sectorului 2 în domeniul mediului, pentru anul acesta, sunt:
- Creşterea suprafeţelor de spaţii verzi prin reamenajarea, extinderea şi ameliorarea calităţii spaţiilor verzi. Acest program constă în lucrări de plantare de arbori, de gazonat peluze, de plantare gard viu, de plantare arbuşti, trandafiri, flori, de lucrări de întreţinere a acestora; achiziţionarea de jocuri pentru copii;
- Îmbunătăţirea calităţii apei prin extinderea reţelelor de captare, transport şi distribuţie a apei potabile, dotarea zonelor riverane a acumulărilor existente în sector cu infrastructura necesară preluării şi conducerii separate a apelor uzate menajere prin finalizarea lucrărilor de investiții pe un număr de peste 35 de locații;
- Gestionarea eficientă a deşeurilor prin promovarea şi dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, atât de la utilizatorii casnici cât şi de la cei industriali.
6. Datoria publică locală
Gradul de îndatorare al Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşti în acest exerciţiu bugetar este de 7,86%, respectând ţinta propusă – de încadrare în maxim 20% din veniturile proprii estimate(menţionăm că limita maximă legală este de 30% din veniturile proprii ale bugetului local, conform prevederilor legii finanţelor publice locale).

  Stiri de ultima oraVa multumim ca sunteti alaturi de noi!