Titlu de proprietate în baza Legii nr. 87/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991

Lista documentelor necesare în vederea soluţionării dosarelor depuse conform Legii nr.87/2020 privind modificarea Legii nr.18/1991 republicată, stabilite în ședința din data de 31.08.2021, ca urmare a adresei Comisiei Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nr. HL/26670/24.12.2020

Planul de amplasament şi delimitare (P.A.D.) va fi avizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti  şi va conţine informaţii privind suprafaţa totală a imobilului, suprafaţa construită, precum şi suprafaţa concesionată (dacă este cazul);

Pe documentele prezentate în fotocopie solicitantul îşi va asuma, prin semnătură,menţiunea "conform cu originalul ", sub sancţiunea art.322; 323 din Codul Penal.

Menţionăm că în situaţia în care din conţinutul documentelor depuse, rezultă informaţii noi, se pot solicita petenţilor şi alte documente care pot conduce la clarificarea situaţiei.

 


Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30