Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

FOND FUNCIAR, CADASTRU

Construire locuință proprietate personală, pe baza Legii 15/2003

 • cerere tip
 • actul de identitate - copie;
 • certificat de naştere - copie;
 • copii după certificatul de căsătorie şi certificatele de naştere ale copiilor - dacă este cazul;
 • declaraţia solicitantului/solicitantei pe propria răspundere, că nu deţine şi nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii de locuinţe;
 • declaraţia soţului/soţiei solicitantului/solicitantei pe propria răspundere, că nu deţine şi nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii de locuinţe - dacă este cazul;
 • copie după ultima diplomă de studii;
 • adeverinţă de salariat din care să rezulte că solicitantul/solicitanta este angajat/angajată cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată, vechimea totală în muncă şi venitul net realizat;
 • cuantumul venitului net lunar pe membru de familie (declaraţie pe propria răspundere privind nr. membrilor familiei şi dovada venitului net pentru fiecare în parte)
 • condiţii de locuit (copie act doveditor):
  - tolerat la părinţi;
  - chiriaş la proprietar (persoană particulară);
  - chiriaş la proprietar, în imobil restituit pe calea instanţei, în pericol de a fi evacuat din motive neimputabile chiriaşului;
  - chiriaş la proprietar persoană juridică;
  - tineri proveniţi din instituţii de ocrotire socială.
 • data stabilirii domiciliului pe raza sectorului 2 (adresă eliberată de Evidenta Populatiei, Adeverinta eliberată de Asociatia de locatari/proprietari)

Dosarele se vor reactualiza anual pana la data de 30 mai.


Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.