Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

SPAȚIU LOCATIV

Atribuire locuințe cu chirie pentru tineri în vârstă de până la 35 de ani, în baza H.G. nr. 962/2001 actualizată

În atenţia solicitanţilor de locuinţe ANL

CRITERII DE ACCES

Pentru obţinerea unei locuinţe cu chirie construită prin Agenţia Naţională de Locuinţe, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile de acces stabilite prin Anexa 11 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, şi să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.
Cererea de locuință se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unității în care îşi desfășoară activitatea, în municipiul Bucureşti.
NOTĂ: Restricţia referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, precum şi chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependințele, dotările şi utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situaţia în care titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia dețin, alături de alte persoane, cote-părţi dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.
3. Titularul cererii de locuință trebuie să îşi desfășoare activitatea în sectorul 2.
3 ' Tinerii medici rezidenti trebuie să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Bucureşti.
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. NOTĂ: - Lista de priorităţi se stabileşte anual. - Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.


Actele necesare constituirii dosarului sunt :

Cerere tip
a) copie de pe actul de identitate (şi, după caz, cu viza de reşedinţă  conf art. 31 din OUG 97/2005, în termen valabil la adresa locuinţei închiriate);
b) copie de pe certificatul de naştere al solicitantului;
c) copie de pe B.I./C.I. în termen valabil pentru soţ/soţie sau alte persoane majore aflate în intreţinere şi copie de pe certificatele de naştere pentru copii;
d) copie de pe B.I./C.I. în termen valabil ( inclusiv vize reşedinţă ) pentru toate persoanele cu care locuieşte titularul la adresa menţionată;
e) copie de pe certificatul de căsătorie; sentinţa de divorţ, certificatul de deces al soţului/soţiei;
f) adeverinţă privind locul de muncă, copie de pe contractul individual de muncă şi un extras din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor certificat de reprezentantul legal sau persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul ale documentelor existente la dosarul personal (numai pentru solicitant);
g ) adeverinţe privind veniturile nete realizate pe ultimele 12 luni pentru solicitant şi soţ/soţie şi pentru celelalte persoane majore aflate în întreţinere
h) declaratie autentificata de notar public privind  neintrăinarea unei locuinţe şi nedeţinerea unei alte  locuinte pentru tineri, destinata închirierii în municipiul Bucuresti, (pentru solicitant si sot/sotie si pentru celelalte persoane majore aflate în întretinerea solicitantului);
i) copie de pe actul de proprietate pentru locuinţa unde domicilieză  titularul cererii , însoţit de schiţa/releveul locuinţei sub semnătură autorizată cu ştampilă din care reiese suprafaţa locuibilă;
j) copie de pe contractul de închiriere aflat în termen valabil, înregistrat la Administraţia Financiară;
k) copie de pe sentinţa de retrocedare a locuinţei (dacă este cazul);
l) certificatul medical privind starea de sănătate, pentru solicitant sau pentru unul din membrii familiei conform Anexei 2 din O.U.G. nr.40/08.04.1999 (dacă este cazul);
m) copie de pe actul de studii încheiat şi atestat conform legii (pentru solicitant);
n) copie de pe carnetul de medic rezident şi adeverinţa privind perioada desfăşurării rezidenţiatului (valabil pentru medicii rezidenţi).


Departament: Biroul Spațiu Locativ 

Program de specialitate:

Luni 08:30 - 13:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu