Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2302   Total  25.411   Contracte: 12050   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Lista documentelor produse şi /sau gestionate potrivit art. 5 lit. h din Legea nr.544/2001

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ

 • Corespondența elaborată în cadrul direcției și adresată autorităților sau instituțiilor publice, persoanelor fizice sau juridice;
 • Notă justificativă privind deschiderea de credite bugetare;
 • Cererea pentru deschiderea de credite bugetare;
 • Dispoziția bugetară privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare;
 • Raportul de specialitate; referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 şi rectificărilor ulterioare;
 • Rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri inițiate de direcțiile Primăriei sau serviciile publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, la solicitarea DAPL şi/sau Secretarului General;
 • Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetului centralizat al Consiliului Local al Sectorului 2;
 • Contul trimestrial și anual de execuție al bugetului general al Sectorului 2;
 • Raportul de specialitate; referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre privind aprobarea contului trimestrial şi anual de execuție al bugetului general al Sectorului 2;
 • Centralizator privind monitorizarea cheltuielilor de personal, lunar, trimestrial şi anual;
 • Formulare privind monitorizarea cheltuielilor de personal, lunar, trimestrial şi anual;
 • Trimestrializarea sumelor alocate din TVA;
 • Note justificative sume din TVA şi anexa cu destinațiile de finanțare;
 • Situație privind excedentul bugetului local şi acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului precedent;
 • Raport de specialitate cu privire la stabilirea excedentului bugetului local;
 • Proiect de hotărâre şi referat de aprobare cu privire la stabilirea şi aprobarea excedentului bugetului local şi acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul anului precedent;
 • Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct fără garanția statului;
 • Proiect de hotărâre privind contractarea împrumuturilor externe rambursabile;
 • Documentații privind autorizarea împrumutului extern rambursabil;
 • Documentații privind creditele aflate în derulare, tragerile, rambursurile, plăţile ratelor, dobânzilor, comisioanelor;
 • Situația privind calculul gradului de îndatorare;
 • Situația privind serviciul datoriei publice locale;
 • Calculul indicatorilor financiari pentru contractul de finanțare externă nerambursabilă;
 • Conturi de execuție pentru fiecare categorie de cheltuieli, evidențiind sumele neutilizate, care trebuie restituite la bugetul de stat;
 • Documente justificative care stau la baza elaborării notelor contabile (facturi fiscale, chitanțe/bonuri fiscale, avize de expediție, referate de necesitate, note interne, note de informare, ordine de deplasare, deconturi, foi de parcurs);
 • Darea de seamă contabilă;
 • Propunere de angajare a unei cheltuieli;
 • Angajament bugetar individual/global;
 • Registrul datoriei publice locale;
 • Registrul de evidenta a garanțiilor locale;
 • Ordonanțări de plată;
 • Balanțe de verificare;
 • Bonuri de consum;
 • Extrase de cont;
 • Ordine de plată;
 • CEC pentru ridicare numerar multiplu;
 • Centralizator state de plată salarii;
 • State de salarii;
 • Adeverințe de venit necesare la CNPP;
 • Adeverințe de salariat pentru medicul de familie/spital;
 • Dispoziții de plata/încasare către casierie;
 • Fișe de magazie;
 • Fișe de evidență a obiectelor de inventar în folosință;
 • Fișa mijlocului fix;
 • Note de recepție și constatare diferențe;
 • Proces verbal de recepție, proces verbal de recepție provizorie, proces verbal de punere în funcțiune;
 • Proces verbal de predare-primire;
 • Proces verbal de scoaterea din funcțiune a mijlocului fix/ de declasare a bunurilor materiale;
 • Registrul Cartea Mare;
 • Registrul de casă în lei;
 • Registrul Inventar;
 • Registrul Jurnal;
 • Registrul operațiunilor supuse CFP;
 • Registrul numerelor de inventar la mijloace fixe;
 • Situații financiare trimestriale și anuale (bilanț contabil și anexele prevăzute de lege);
 • Proceduri de lucru;
 • Bon de predare/transfer/restituire pt. obiecte de inventar;
 • Bon de mișcare al mijlocului fix;
 • Registrul obiectelor de inventar;
 • Raportul de evaluare pentru bunurile propuse la casare ( se întocmeşte de comisia numită prin Dispoziţie de Primar, din care fac parte doi salariaţi ai DE, din totalul de 3 – 5 membrii );
 • Proces verbal al comisiei de licitaţie/casare (se întocmeşte de comisia numită prin Dispoziţie de Primar, din care face parte un salariat al DE, din totalul de 3 membrii ).
 • Fisa specimenelor de semnături pentru persoanele autorizate să dispună operațiuni de încasări şi plăți.

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
 • Petiţii, sesizări, cereri, propuneri de la cetăţeni în format scris, la ghişeu, prin poştă şi pe suport electronic primite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi pe aplicaţia informatică e-audienţe cât şi răspunsurile la petiţii;
 • Adrese către alte autorităţi competente/direcţii din cadrul Primăriei Sectorului 2, în soluţionarea petițiilor;
 • Rapoarte şi referate specifice serviciilor din cadrul direcţiei;
 • Pliante pentru diseminarea informaţiilor privind activităţile direcţiei;
 • Program de audienţe Cabinet Primar Radu Mihaiu, Cabinet Viceprimar Alexandra Chirilă, Cabinet Viceprimar Adrian Costache, program de audiență direcție;
 • Bază de date cu administratorii atestaţi de Primăria Sectorului 2;
 • Bază de date cu asociaţiile de proprietari/locatari;
 • Bază de date cu situaţiile soldurilor elementelor de activ-pasiv;
 • Evidența asociațiilor de proprietari înscrise în programul de reabilitare termică;
 • Evidența asociațiilor de proprietari care au solicitat înscrierea în programul de reabilitare a lifturilor;
 • Invitaţie de participare la recepţie
 • Fişă predare a investiţiei la P.M.B.
 • Notă de constatare
 • Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor finale
 • Proces verbal de predare primire a amplasamentului
 • Anunţ începere lucrări la I.S.C.
 • Anunţ începere lucrări la D.U.C.G.T.
 • Anunţ începere lucrări la P.M.B.
 • Ordin de sistare lucrări,
 • Notificări
 • Acte Adiționale
 • Fişă de constatare conform programului de prestaţii zilnice pentru curăţenia căilor publice
 • Fişă de constatare a existenţei utilajelor de deszăpezire ale operatorul de salubrizare
 • Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI CONTRACTE PUBLICE

 • Act adiţional;
 • Adresă externă;
 • Adresă înştiinţare solicitant asupra modului de soluționare a cererii;
 • Adresă internă;
 • Anexe 1a), 1b), 2;
 • Angajament legal provizoriu;
 • Anunţ de atribuire;
 • Anunţ participare;
 • Calendarul procedurii;
 • Comunicare rezultat procedură;
 • Contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, şi, după caz, actele adiţionale;
 • Convocare comisie;
 • Comandă;
 • Decizia/dispoziţia/ordinul de numire a comisiei de evaluare şi, după caz, a experţilor cooptaţi;
 • Decizia de anulare a procedurii;
 • Declaraţie;
 • Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate;
 • Document constatator;
 • Documentație de atribuire;
 • Erată;
 • Fişă de date a achiziției;
 • Fişă evaluare punctaj operatori economici;
 • Formularele de ofertă depuse în cadrul procedurii de atribuire;
 • Împuternicire;
 • Invitaţie;
 • Listă alte cheltuieli de Investiții;
 • Minuta;
 • Notă fundamentare;
 • Notă justificativă;
 • Notă;
 • Notificare;
 • Opis documente;
 • Ordin începere;
 • Ordin reîncepere prestări servicii/lucrări;
 • Ordin sistare lucrări;
 • Proces Verbal al ședinței de deschidere oferte;
 • Proces Verbal intermediar al ședințelor de analiza / documente de calificare / tehnic / financiar;
 • Proces Verbal Predare-primire;
 • Proces verbal recepţie;
 • Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP);
 • Programul anual de Investiții;
 • Proiect de angajament legal (trezorerie);
 • Punct de vedere;
 • Raport atribuire contract;
 • Raport de specialitate;
 • Raportul Procedurii;
 • Răspuns clarificări oferte;
 • Răspunsuri ofertă;
 • Referat de Specialitate;
 • Referat;
 • Solicitări clarificări;
 • Strategia anuala de contractare;
 • Strategie contractare;
 • Convenție de reziliere;
 • Document constatator;
 • Program multianual şi multisectorial pentru funcționarea instituției;
 • Fişă obiectiv investiție;
 • Centralizator propunere buget obiective de investiție;
 • Proiect de hotărâre.

 


DIRECŢIA URBANISM, CADASTRU ŞI GESTIONAREA TERITORIULUI

 • Certificate de urbanism;
 • Autorizaţii de construire/desființare;
 • Avizul Primarului Sectorului 2 pentru lucrări ce se execută în zone protejate;
 • Certificate de atestare a edificării construcțiilor;:
 • Avizul Arhitectului Șef al Sectorului 2;
 • Raport de informare şi consultare a publicului;
 • Rapoarte de specialitate;
 • Aviz de amplasare panouri publicitare;
 • Autorizaţii de comercializare piaţă;
 • Orare de funcționare;
 • Certificat de radiere moped;
 • Situaţii statistice completate pe formulare tip transmise de Institutul Naţional de Statistică;
 • Adeverinţe referitoare la registrul agricol;
 • Adrese referitoare la situația juridică a bunurilor imobile;
 • Propuneri ce fac obiectul legilor fondului funciar;
 • Procese-verbale de predare-primire;
 • Procese-verbale de punere în posesie;
 • Adrese interne/externe.

DIRECŢIA RELAŢII COMUNITARE

 • Documente interne: referate necesitate pentru achiziționarea de materiale consumabile, obiecte de inventar, mijloace fixe, lucrări și servicii etc., adrese, note, informări, minute, întâlniri de lucru, propuneri, puncte de vedere, fişe de post, fişe de evaluare, pontaj, note de fundamentare, rapoarte de specialitate;
 • Documente externe: adrese, răspunsuri, solicitări, informări;
 • Registre: de corespondență DVBL, de activitate teren/curieri, de confirmări poștale/plicuri retur, pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informațiile de interes;
 • Bon de înregistrare;
 • Borderou predare/primire corespondență;
 • Proces verbal de predare-primire documente;
 • Formulare/tipizate/fluturaşi/pliante;
 • Dovadă eliberare autorizație de construire/desființare;
 • Autorizaţii de construire;
 • Buletinul informativ al Primăriei Sectorului 2;
 • Rapoarte anuale/semestriale/planuri;
 • Proceduri de lucru/ de sistem;
 • Caiet de sarcini;
 • Contract de prestări servicii;
 • Răspunsuri la solicitările privind atribuirea de locuințe;
 • Răspunsuri la toate cererile, memoriile, petițiile referitoare la condițiile de atribuire a locuințelor, aspecte privind locuirea în imobile cu spaţii comune sau alte spețe referitoare la fondul locativ;
 • Rapoarte privind activitatea biroului;
 • Rapoarte de specialitate;
 • Ordine de repartiții;
 • Listele cu ordinea de prioritate pentru acordarea de locuințe, conform Legii nr. 114/1996, anexe la hotărârea Consiliului Local;
 • Listele cu ordinea de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți, destinate închirierii, anexe la hotărârea Consiliului Local;
 • Listele cu odinea de prioritate în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, anexe la hotărârea Consiliului Local;
 • Corespondență externă cu reprezentanții societății civile;
 • Programe evenimente derulate în colaborare cu reprezentanții societății civile;
 • Acorduri privind realizarea în comun a unor programe, activități;
 • Registru Bază de date ONG;
 • Planuri și rapoarte anuale;
 • Procedura de lucru privind Relaționarea Sectorului 2 al Municipiului București cu organizații ale societății civile și cu alte instituții;
 • Procedura de lucru privind Acordarea de finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • Procedura de lucru privind Monitorizarea derulării contractelor de finanțare nerambursabilă acordată conform Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul cadru privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • Programul anual al finanțărilor alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005 cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniile cultură, sport, educație, mediu și social;
 • Anunțul de participare pentru acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, pentru activități non-profit din domeniile: cultură, sport, educație, mediu și social în condițiile Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare;
 • Erate, completări, notificări, eventuale completări aduse Regulamentului cadru;
 • Răspunsuri la solicitările de clarificări;
 • Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte și a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor constituite în baza legii 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 • Liste cuprinzând:
  • Rezultatele după verificarea eligibilității propunerilor de proiecte;
  • Rezultatele după evaluare cuprinzând punctajele obținute;
  • Rezultatele după soluționarea contestațiilor;
  • Rezultatele definitive cu propunerile de proiecte declarate admise spre finanțare;
 • Anunțul privind procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă;
 • Contractele de finanțare nerambursabilă;
 • Anunțul de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă;
 • Redactarea și gestionarea, în cadrul procedurii de selecție a propunerilor de proiecte și a monitorizarării contractelor de finanțare nerambursabilă;
  • corespondenței interne și externe;
  • solicitărilor de clarificări transmise către solicitanții de fonduri nerambursabile, respectiv beneficiarii contractelor de fonduri nerambursabile;
  • proceselor verbale aferente ședințelor Comisiilor de evaluare a propunerilor de proiecte, a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor și a Comisiilor de monitorizare a derulării contractelor de finanțare nerambursabilă;
  • rapoartelor de validare a Rapoartelor finale de activitate și financiare;
 • Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal precedent;
 • Tabel centralizator al persoanelor înscrise în audiență la Primar, Viceprimari şi Secretarul General al Sectorului 2;
 • Fișa personală petent;
 • Fișa de audiență cu rezoluția Primarului, Viceprimarilor sau Secretarului General al Sectorului 2;
 • Bon de audiență;
 • Pontaje lunare;
 • Lista documentelor de interes public;
 • Comunicat de presă;
 • Revista presei;
 • Mapă de presă;
 • Răspuns la solicitarea de informaţii din partea mass-media;
 • Răspuns la solicitarea de informaţii prin reţele de socializare;
 • Notă /Informare;
 • Invitație;
 • Felicitări;
 • Scrisoare de intenţie/mulţumire;
 • Material documentar;

DIRECŢIA JURIDICĂ, LEGISLAŢIE, CONTECIOS, ADMINISTRATIV

 • Rapoarte de anchetă psihosocială la solicitarea instanţelor de judecată pentru minori în cauze civile şi penale;
 • Rapoarte de anchetă psihosocială pentru bolnavi, persoane propuse să îndeplinească calitatea de tutore, respectiv curator pentru soluţionarea dosarului având ca obiect ocrotirea persoanei interzise;
 • Rapoarte de anchetă psihosociale efectuate la cererea Institutului Naţional de Medicină Legală ,,Mina Minovici” în cazul persoanelor aflate în proces de punere sub interdicţie, pentru expertizare;
 • Rapoarte de anchetă sociale efectuate la cererea Institutului Naţional de Medicină Legală ,,Mina Minovici” în cazul expertizei psihiatrice a minorului cercetat penal;
 • Rapoarte de anchetă psihosocială pentru persoane aflate în proces de punere sub interdicţie la solicitarea instanţei de judecată;
 • Rapoarte de anchetă psihosocială în proces formulat pentru ridicarea interdicţiei judecătoreşti pentru bolnavii puşi sub interdicţie la solicitarea instanţei de tutelă;
 • Rapoarte de anchetă psihosocială pentru persoane aflate în proces de declarare a dispariţiei la solicitarea instanţei de tutelă;
 • Rapoarte de anchetă psihosocială pentru persoane aflate în proces de declarare a morţii prezumate la solicitarea instanţei de tutelă;
 • Rapoarte de anchetă psihosocială de la ultimul domiciliu al defunctului pentru care este formulată acţiune în anulare acte juridice;
 • Rapoarte de anchetă psihosocială la solicitarea birourilor notariale publice potrivit art. 375 alin. 2 din Codul civil, pentru minori în vederea constatării divorţului pe cale amiabilă;
 • Adrese emise către şi de la instituţiile statului român, persoane fizice, juridice;
 • Delegaţii şi propuneri pentru asistarea persoanelor vârstnice în cadrul birourilor notariale, potrivit Legii nr. 17/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dispoziţii şi referatele de specialitate la solicitarea birourilor notariale publice, instanţei de judecată şi tutori-reprezentanţi legali pentru autorizări potrivit art. 229 alin. (3) şi (32) din Legea nr. 71/2011, pentru punerea în aplicarea Legii nr. 287/2009, modificată ulterior;
 • Dări de seamă anuale şi generale prezentate de tutori ai persoanelor puse sub interdicţie pentru dosarele aflate în gestiune;
 • Corespondenţă intermediară necesară pentru soluţionarea unor adrese/cereri înregistrate pentru Autoritate Tutelară din partea instanţei de judecată, instituţii, birouri notariale, tutori şi reprezentanți legali;
 • Invitaţii/ Înştiinţări şi comunicări pentru dosarele gestionate;
 • Note informative;
 • Note de clasare;
 • Note de fundamentare;
 • Referate materiale necesare;
 • Corespondenţă internă/Propuneri/Puncte de vedere;
 • Documente reprezentând mijloace procedurale de apǎrare (întâmpinǎri, concluzii şi note scrise, obiecțiuni la raportul de expertiză, etc);
 • Citații și documentele atașate dosarelor de instanță;
 • Cereri de chemare în judecatǎ şi cereri conexe;
 • Cereri de declarare a cǎilor de atac ordinare şi extraordinare;
 • Gestionarea dosarelor referitoare la litigiile judecǎtoreşti în care instituţia este parte.

SERVICIUL CORP CONTROL

 • Documentaţie privind realizarea acţiunilor de control;
 • Documentaţie privind măsurile propuse de remediere/optimizare a activităţii controlate;
 • Informări cu privire la rezultatele
 • Declaraţia de politică în domeniul calităţii, exprimată de către managementul de vârf;
 • Misiunea, viziunea, valorile Primăriei Sectorului 2;
 • Manualul calităţii;
 • Procedurile documentate – proceduri de sistem şi de lucru aferente BCIMC (conform cerinţelor standardului ISO 9001 şi OSGG 600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern managerial al entităţilor publice, conform procedurii de sistem aprobate la nivelul instituției);
 • Codificarea formatului (tipizat sau netipizat) al documentelor;
 • Matricea indicatorilor de performanţă şi raportarea gradului de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în acest document;
 • Matricea înregistrărilor şi documentelor elaborate în cadrul PS2;
 • Documentaţie privind informarea managementului de vârf asupra modului de funcţionare al sistemului de management al calităţii implementat şi menţinut la nivelul Primăriei Sector 2 şi luarea unor măsuri de îmbunătăţire a Sistemului de Management al Calităţii de către Comitetul Director al Calităţii;
 • Documentaţie privind instruirea internă a personalului din cadrul Primăriei Sector 2 cu privire la sistemul de management al calității (SMC) armonizat cu sistemul de control intern managerial (SCIM);
 • Documentaţie privind acţiunile corective/recomandări rezultate în urma auditului extern privind evaluarea SMC;
 • Documentaţie privind numirea membrilor Comitetului Director al Calităţii, şi a Responsabililor cu gestionarea documentației SCIM si SMC de la nivelul structurilor PS2;
 • Documentație privind funcționarea Comisiei SCIM;
 • Documentație specifică implementării SCIM (programul de dezvoltare SCIM, Lista funcțiilor sensibile, Registrul riscurilor, etc.);
 • Documentaţie privind evaluarea satisfacţiei diverselor categorii de beneficiari care apelează in mod direct la serviciile PS2;
 • Documente ce conţin informaţii privind certificarea Primăriei Sector 2 în domeniul calităţii, conform standardului ISO 9001;
 • Alte informaţii legate de obţinerea unor distincţii, premii, diplome ale Primăriei Sector 2 în domeniul calităţii;
 • Referate, adrese interne/externe, note, informări, minute întâlniri de lucru etc.

SERVICIUL MANAGEMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ

 • Plan de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 2 al municipiului Bucureşti;
 • Planuri pentru situaţii de urgenţă:
 • Plan de apărare în cazul producerii unei situații de urgență specifice riscului la cutremur și/sau alunecări de teren în Sectorul 2;
 • Plan de măsuri privind intervenția în caz de incendii majore sau explozii în Sectorul 2;
 • Plan de măsuri pentru prevenirea și eliminarea situațiilor de urgență create de fenomene meteorologice periculoase la nivelul Sectorului 2 (pe nivel de cod: cod galben, cod portocaliu, cod roșu);
 • Plan de măsuri pentru prevenirea și eliminarea efectelor caniculei la nivelul Sectorului 2 (pe nivel de cod: cod galben, cod portocaliu, cod roșu);
 • Plan de evacuare a populației și a unor bunuri materiale în situații de urgență în Sectorul 2;
 • Plan de gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică, precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 2.
 • Plan pentru asigurarea cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă la nivelul Sectorului 2;
 • Plan anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al Sectorului 2;
 • Plan anual cu principalele activităţi al Serviciului Management Situaţii de Urgenţă;
 • Planuri de acţiune ale Serviciului Management Situaţii de Urgenţă;
 • Raport anual privind activitatea desfășurată de Serviciul Management Situaţii de Urgenţă;
 • Registrul de Capabilităţi;
 • Plan anual de activitate al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Sector 2;
 • Procese verbale ale ședințelor Comitetului Local pentru Situații de Urgență Sector 2;
 • Hotărâri, dispoziții, planuri, programe, regulamente și măsuri adoptate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sector 2;
 • Proceduri documentate specifice activităţilor desfăşurate de Serviciul Management Situaţii de Urgenţă;
 • Lucrări de fundamentare a necesarului de tehnică, echipamente, materiale și fonduri pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 • Lucrări de specialitate, rapoarte, referate specifice Serviciului Management Situaţii de Urgenţă;
 • Dispoziţii specifice în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Registrul riscurilor la nivelul serviciului;
 • Fișe de evidență a adăposturilor publice de protecție civilă aflate în administrarea Consiliului Local Sector 2;
 • Răspunsuri la adrese, sesizări, reclamaţii şi petiţii pe linie de situații de urgență și apărare împotriva incendiilor adresate Primăriei Sector 2 de către cetățeni, instituții, agenţi      economici sau alte organizații;
 • Documente specifice în legătură cu pregătirea și instruirea pe linie de situații de urgență șiapărare împotriva incendiilor a personalului din instituții publice, personalului și elevilor din unități de învățământ, a membrilor asociațiilor, a formațiunilor voluntare din domeniul situațiilor de urgență, cetățenilor sectorului, inclusiv prin antrenamente și exerciții;
 • Documente de evidență a acordurilor de colaborare sau de parteneriat încheiate între primăria sectorului și organizații neguvernamentale care activează în domeniul situațiilor de urgenţă;
 • Documente specifice pentru controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice.

 


DIRECŢIA SISTEME INFORMATICE ŞI ADMNISTRARE ECHIPAMENTE

 • Documentaţii tehnice aferente caietelor de sarcini;
 • Cost-consum de carburant lunar pe instituţie;
 • Lista spaţiilor aflate în gestiunea Primăriei Sectorului 2.

 


DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

 • Fişă de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual;
 • Raport de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici;
 • Centralizator calificative obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei Sectorului 2 si Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 2;
 • Centralizator calificative obţinute la evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 2 si Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 2;
 • Dispoziţie pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual;
 • Regulament privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual;
 • Contestație depusă cu privire la rezultatul evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public/personalului contractual;
 • Referatele funcționarului public evaluat/personalului contractual evaluat, al evaluatorului și respectiv contrasemnatarului urmare a contestării rezultatului evaluării;
 • Răspuns contestație evaluare a performanțelor profesionale individuale;
 • Dispoziție reducere drepturi salariale urmare a obținerii calificativului “Satisfăcător”;
 • Notă fundamentare reducere drepturi salariale urmare a obținerii calificativului “Satisfăcător”;
 • Dispoziție eliberare din funcție urmare a obținerii calificativului “Nesatisfăcător”;
 • Notă fundamentare reducere drepturi salariale urmare a obținerii calificativului “Nesatisfăcător”;
 • Declaraţii de avere;
 • Dovezi de depunere a declaraţiilor de avere;
 • Declaraţii de interese;
 • Dovezi de depunere a declaraţiilor de interese;
 • Registrul declaraţiilor de avere;
 • Registrul declaraţiilor de interese;
 • Rapoarte de specialitate pentru proiectele de HCLS2;
 • Convenții de practică studenți;
 • Adeverinţă practică studenţi;
 • Notă de fundamentare cheltuieli de personal, perfecționare, deplasări, cheltuieli pentru măsurile de prevenire și protecție;
 • Tabele (anexe la fundamentarea bugetului) privind estimarea cheltuielilor de personal la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Angajamente cheltuieli personal;
 • Sesizări cu privire la săvârșirea de către angajații Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 a unor abateri disciplinare;
 • Adrese cu privire la solicitarea în scris a unor note explicative persoanelor cu privire la care a fost transmisă sesizarea sau persoanelor care pot deține informații cu privire la cele întâmplate;
 • Note explicative depuse de către persoanele implicate în faptele sesizate;
 • Referat prin care se prezintă cele constatate în urma desfășurării anchetei disciplinare, în vederea stabilirii sancțiunii disciplinare aplicabile;
 • Dispoziţii privind aplicarea sancţiunilor disciplinare funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Notă privind aplicarea sancţiunilor disciplinare funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Dispoziţii privind radierea sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Notă privind radierea sancţiunilor disciplinare aplicate funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Diverse proiecte de hotărâri şi de dispoziţii (constituire comisie disciplină, constituire comisie paritară, constituire comisie evaluare manager Centrul Cultural Mihai Eminescu etc.);
 • Model cerere de mobilizare la locul de muncă;
 • Formular de actualizare cerere de mobilizare la locul de muncă;
 • Schema de încadrare privind drepturile salariale;
 • Dispoziţie privind stabilire drepturi salariale;
 • Notă de fundamentare privind stabilire drepturi salariale;
 • Comunicări drepturi salariale către personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Formularul L153;
 • Regulament acordare vouchere de vacanţă la nivelul Primăriei Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Adrese şi tabele pentru acordarea voucherelor de vacanţă;
 • Procese-verbale predare-primire vouchere de vacanţă;
 • Regulament acordare indemnizaţie de hrană la nivelul Primăriei Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Notă de fundamentare şi anexe privind stabilirea indemnizaţiei de hrană lunare pentru angajaţii Primăriei Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Notă de fundamentare privind acordarea indemnizaţiei pentru preşedintele, membrii şi secretarul comisiei de disciplină;
 • Notă de fundamentare privind acordarea indemnizaţiei pentru preşedintele, membrii şi secretarul comisiei paritară;
 • Notă de fundamentare privind acordarea indemnizaţiei pentru preşedintele, membrii şi secretarul comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor;
 • Notă de fundamentare privind acordarea indemnizaţiei pentru membrii comisiei de vânzări spaţii comerciale sau prestări servicii constituită în baza Legii nr. 550/2002;
 • Situaţia privind venitul salarial pentru funcţiile în plată la nivelul Primăriei Sector 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Situație privind îndeplinirea condițiilor de promovare în grad/treaptă profesională de către angajații Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Referat comunicare persoane care îndeplinesc condițiile de promovare în grad profesional/treaptă profesională;
 • Lista persoanelor care îndeplinesc condițiile de promovare în grad/treaptă profesională;
 • Referat privind îndeplinirea condițiilor de către angajați pentru a fi promovați în funcție;
 • Program de desfășurare a perioadei de stagiu;
 • Referatul îndrumătorului;
 • Raportul de stagiu al funcționarului public debutant;
 • Raportul de evaluare a perioadei de stagiu a funcționarului public debutant;
 • Contestație depusă cu privire la rezultatul evaluării funcționarului public debutant;
 • Referatele îndrumătorului, evaluatorului și respectiv funcționarului public debutant întocmite urmare a contestării rezultatului evaluării perioadei de stagiu;
 • Răspuns contestație evaluare perioadă de stagiu;
 • Dispoziție definitivare funcționar public debutant;
 • Notă fundamentare definitivare funcționar public debutant;
 • Dispoziție eliberare din funcție funcționar public debutant;
 • Notă fundamentare eliberare din funcție funcționar public debutant;
 • Raportări statistice privind numărul de angajați la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Dovezi de luare cunoştinţă a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2;
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Dovezi de luare cunoştinţă a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Regulamentul de Ordine Internă;
 • Dovezi de luare cunoştinţă a prevederilor Regulamentului de Ordine Internă;
 • Organigrama Primăriei Sectorului 2;
 • Stat de funcţii;
 • Fişe de post;
 • Dovada de primire a copiei fişei de post;
 • Notă redistribuire atribuţii cuprinse în fişele de post vacante sau temporar vacante;
 • Dispoziție privind transformarea posturilor vacante din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Notă transformare posturi;
 • Referate delegare atribuții aferente posturilor vacante;
 • Dispoziții privind delegarea atribuțiilor aferente posturilor vacante;
 • Note fundamentare delegare atribuții aferente posturilor vacante;
 • Rapoarte de specialitate pentru proiectele de HCLS2;
 • Dispoziţie privind reîncadrarea personalului;
 • Notă de fundamentare privind reîncadrarea personalului;
 • Dispoziţie privind redistribuirea în funcţie a personalului;
 • Notă de fundamentare privind redistribuirea în funcţie a personalului;
 • Diverse proiecte de hotărâri şi de dispoziţii (deplasări angajați în interesul serviciului în țară sau în străinătate, cursuri postuniversitare, );
 • Planul anual de perfecţionare profesională al angajaţilor din administraţia publică locală Sector 2;
 • Programul de instruire pentru personalul contractual;
 • Planul de măsuri privind perfecţionarea profesională;
 • Rapoarte privind stadiul realizării măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Referat privind participarea la cursurile de perfecţionare;
 • Chestionar privind modul de desfăşurare a cursului completat de către persoana care a participat;
 • Chestionar privind rezultatele constatate în urma desfăşurării procesului de perfecţionare;
 • Registrul privind comunicarea actelor administrative;
 • Instrucţiuni în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă specifice Primăriei Sectorului 2;
 • Tematică anuală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Fişă de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă;
 • Adresă către toate direcţiile Primăriei Sectorului 2 în vederea efectuării instruirii periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Chestionar de verificare anuală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Declaraţie de traseu;
 • Fişa de instruire colectivă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Necesarul de materiale specifice securităţii şi sănătăţii în muncă, protecţiei civile şi prevenirii şi stingerii incendiilor;
 • Adrese privind desemnarea din partea direcțiilor instituției a angajaților, ca membri în CSSM, reprezentanți ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;
 • Buletin de vot pentru desemnarea membrilor în CSSM;
 • Notă de fundamentare şi Dispoziţie privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile CSSM la nivelul Primăriei Sectorului 2 și DPEPSC Sector 2;
 • Regulament propriu de organizare şi funcţionare a  Comitetului de securitate și sănătate în muncă al  Primăriei Sectorului 2;
 • Adresă privind convocarea şedinţelor Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă constituit la nivel de instituţie;
 • Proces - verbal al şedinţei Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă;
 • Referate de necesitate pentru achiziția diverselor servicii/ materiale în vederea prevenirii îmbolnăvirilor lucrătorilor și a prevenirii accidentelor de muncă (achiziție de servicii de vaccinare antigripală, a diverselor materiale care previne alunecarea/împiedicarea angajaților, a indicatoarelor de securitate asociate fiecărui tip de risc, a truselor sanitare, a apei minerale care se asigura angajaților pe perioada caniculară, etc
 • Referate de necesitate pentru achiziția diverselor servicii/materiale în vederea prevenirii îmbolnăvirii cu noul tip de Coronavirus (măşti de protecţie, mănuşi de unică folosinţă, dispensere pentru dezinfectant, alte materiale care asigură triajul epidemiologic), etc.
 • Caietul de sarcini/specificaţii tehnice pentru achiziţionarea serviciului de testare COVID 19 a angajaţilor instituţiei;
 • Caietul de sarcini/specificaţii tehnice pentru achiziţionarea serviciului de vaccinare antigripală pentru angajaţii instituţiei;
 • Procese verbale care atestă efectuarea serviciilor solicitate;
 • Raport anual cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Primăriei Sectorului 2;
 • Planul anual de prevenire a riscurilor profesionale protecţie a lucrătorilor la locul de muncă;
 • Necesarul anual de echipamente individuale de protecţie şi de materiale igienico – sanitare;
 • Fişă de identificare a factorilor de risc profesional;
 • Adresă solicitare efectuare măsurători/expertizări ale locurilor de muncă din instituție pe baza factorilor de risc identificați în cadrul acestora în vederea acordării sporului de condiții vătămătoare (corespondență cu instituțiile abilitate în domeniu);
 • Caietul de sarcini/specificaţii tehnice pentru achiziţionarea serviciilor medicale de medicina muncii, a serviciilor de vaccinare antigripală, a truselor medicale, a apei minerale care se acordă gratuit pe timpul perioadei caniculare, a echipamentelor individuale de protecţie, a serviciilor de măsurare câmp electromagnetic, a noxelor biologice și chimice, expertizare a condițiilor de muncă, determinări zgomot, studiul ergonomiei, evaluare factori de risc, interpretare rezultate, etc
 • Notă justificativă pentru achiziția serviciilor medicale de medicina muncii care se asigură angajaților;
 • Fişă de solicitare a examenului medical de medicina muncii;
 • Fişă de aptitudine (acest document se eliberează în 2 exemplare, în original, de către medicul de medicina muncii);
 • Dispoziție privind constituirea Comisiei de cercetare eveniment/accident de muncă;
 • Notă de constatare, în cazul producerii unui eveniment- accident de muncă;
 • Proces - verbal cercetare accident de muncă;
 • Registrul unic de evidenţă a accidentelor în muncă, incidentelor periculoase şi accidentelor uşoare;
 • Rapoarte şi informări privind protecţia maternităţii la locul de muncă;
 • Fişă de examinare pentru autorizarea electricienilor din punct de vedere al protecţiei muncii.
 • Talon de autorizare a electricianului din punct de vedere al protecţiei muncii;
 • Estimare buget privind activităţile de securitate şi sănătate în muncă;
 • Certificat constatator prin care se atestă înregistrarea declaraţiei pe proprie răspundere conform căreia unitatea îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activităţile declarate;
 • Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;
 • Lista documentelor externe aplicabile la nivel de compartiment;
 • Dispoziţii specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă, rapoarte de specialitate, etc;
 • Proceduri de lucru specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Adresă către toate direcţiile Primăriei Sectorului 2 în vederea efectuării instruirii periodice în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Instrucţiuni în domeniul situaţiilor de urgenţă specifice Primăriei Sectorului 2;
 • Tematică anuală de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Grafic anual de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Fişă individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Fişa de instruire colectivă în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Notă de fundamentare și Dispoziție privind efectuarea instruirii în domeniul situațiilor de urgență în Primăria Sector 2;
 • Chestionar de verificare anuală în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Notă de fundamentare și Dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Plan de intervenţie la incendiu;
 • Note interne de control în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor;
 • Adrese privind planificarea exercițiilor de evacuare la incendii;
 • Registru cu exerciţiile de evacuare în domeniul situaţiilor de urgenţă efectuate la sediul instituţiei;
 • Evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
 • Rapoarte întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
 • Programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.
 • Referat de necesitate pentru achiziția serviciilor de revizie, mentenanță, întreținere instalație de stingere cu apa ( hidranți de interior) cu care este dotată clădirea sediului administrativ din strada Chiristigiilor nr. 11-13, referat pentru serviciul de verificare/încărcare stingătoare  P6, G2 și SM 50
 • Procese verbale privind efectuarea serviciilor solicitate;
 • Raportul semestrial/anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 • Registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor
 • Plan de evacuare a angajaţilor şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă pentru Primăria Sector 2;
 • Convenții/ acorduri de parteneriat în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Organizarea PSI la locul de muncă (planuri afișate pe fiecare etaj/nivel al clădirii instituției din sediul administrativ din str. Chiristigiilor nr. 11-13 și sediul DPEPSC Sector 2 din Veranda Mall)
 • Fişa obiectiv;
 • Permis de lucru cu focul, emis de către cadrul tehnic PSI, în instituţie, în acele locuri sau spații unde se desfășoară activități de lucru cu focul;
 • Registrul permiselor de lucru cu focul;
 • Dispoziţii specifice domeniului situaţiilor de urgenţă, rapoarte de specialitate, etc;
 • Lista documentelor externe aplicabile la nivel de compartiment în domeniul situațiilor de urgență;
 • Estimare buget privind activităţile situaţiilor de urgenţă;
 • Proceduri de lucru specifice domeniului situațiilor de urgență;
 • Adeverinţe calitate salariat;
 • Adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;
 • Solicitare dispoziţie de repartizare către AJOFM/ALOFM cu privire la încadrarea în muncă în cadrul Primăriei Sector 2;
 • Adresă şi tabel către ALOFM cu privire la locurile de muncă vacante;
 • Adresă privind deducerile la impozitul pe venit;
 • Adresă de informare privind documentele necesare la dosarul profesional/personal pentru candidaţii admişi la concursurile de recrutare;
 • Adresă şi tabel cu persoanele cu handicap care activează în cadrul Primăriei Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor Sector 2;
 • Adresă de informare privind încetarea de drept a raporturilor de serviciu/muncă;
 • Adresă privind stagiu de cotizare creştere copil;
 • Adeverință pentru obținerea stimulentului de inserție;
 • Note de fundamentare şi Dispoziţii de numire în funcţii publice;
 • Note de fundamentare şi Dispoziţii de încadrare cu contract individual de muncă;
 • Note de fundamentare şi Dispoziţii de modificare a raportului de serviciu/muncă;
 • Note de fundamentare şi Dispoziţii de încetare a raportului de serviciu/muncă;
 • Note de fundamentare şi Dispoziţii constituire comisii concurs şi comisii soluţionare contestaţii concurs;
 • Note de fundamentare şi Dispoziții privind desemnarea experților pentru probele suplimentare eliminatorii;
 • Referate privind desemnarea experților pentru probele suplimentare eliminatorii;
 • Anunţ posturi pentru transfer;
 • Anunţ organizare concurs;
 • Bibliografii concurs;
 • Înştiinţare ANFP privind organizarea concursurilor pentru funcţiile publice temporar vacante şi vacante;
 • Notificare ANFP privind exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere;
 • Opis documente depuse la dosarul de concurs;
 • Fişe individuale pentru membrii comisie concurs/contestaţie concurs;
 • Lista prezenţă candidaţi;
 • Notă privind accesul candidaților şi al reprezentanţilor ANFP în instituție;
 • Notă rezervare sală;
 • Borderou prezență candidați;
 • Borderou predare lucrări scrise concurs/examen;
 • Borderou notare lucrări scrise;
 • Borderou notare interviu;
 • Barem proba scrisă concurs/examen;
 • Tabel rezultate selecţie dosare;
 • Tabel rezultate probă scrisă concurs/examen;
 • Tabel rezultate interviu concurs;
 • Plan interviu;
 • Anexa cu întrebări şi răspunsuri candidaţi la interviu;
 • Rezultate finale concurs/examen;
 • Centralizator nominal concurs;
 • Raport final al concursului;
 • Procese verbale concursuri personal contractual (selecţie, proba scrisă/proba proba practică);
 • Formular de înscriere la concurs;
 • Declarație cazier judiciar concurs;
 • Consimţământ expres al solicitantului privind obţinerea extrasului de cazier judiciar de către Primăria Sector 2;
 • Tabel-anexă privind desemnarea persoanelor (asimilate personalului tehnic auxiliar) care asigură amenajarea secţiilor de votare;
 • Notă de fundamentare şi Dispoziţie privind desemnarea Reprezentanţilor funcţionarilor publici şi a Reprezentanţilor salariaţilor din Primăria Sector 2 şi Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2
 • Programarea şi reprogramarea concediilor de odihnă;
 • Cerere concediu de odihnă execuţie;
 • Cerere concediu de odihnă director;
 • Cerere concediu de odihnă şef serviciu/birou;
 • Cerere concediu de odihnă personal DEPABD;
 • Cerere concediu fără salariu;
 • Cerere concediu paternal;
 • Cerere acordare zile libere conform Legii nr. 19/2020
 • Cerere acordare zile libere conform OUG nr. 147/27.08.2020;
 • Cerere desfăşurare muncă la domiciliu;
 • Referat delegare atribuţii director;
 • Referat delegare atribuţii şef serviciu;
 • Referat delegare atribuţii personal de execuţie;
 • Cerere concediu evenimente deosebite;
 • Cerere concediu studii neplătit;
 • Cerere învoire personal de conducere;
 • Cerere învoire personal de execuție;
 • Cerere recuperare gardă deszăpezire personal de execuţie;
 • Cerere recuperare ore suplimentare director;
 • Cerere recuperare ore suplimentare şefi serviciu/birou;
 • Cerere recuperare ore suplimentare personal de execuţie;
 • Cerere reprogramare concediu de odihnă director;
 • Cerere reprogramare concediu de odihnă şef serviciu/birou;
 • Cerere reprogramare concediu de odihnă personal de execuţie;
 • Notă efectuare ore suplimentare;
 • Referat efectuare ore suplimentare director;
 • Rechemare din concediu de odihnă director;
 • Rechemare din concediu de odihnă şef serviciu/birou;
 • Rechemare din concediu de odihnă personal de execuţie;
 • Declaraţie pe proprie răspundere în temeiul Hot. Nr. 1/11.03.2020;
 • Cerere eliberare adeverinţă salariat;
 • Tabel cu persoanele care au activitate de teren;
 • Referat privind reţinerea la serviciu în luna decembrie a unor salariaţi;
 • Foaie prezenţă colectivă pentru PS2 şi DPEPSC Sector 2;
 • Adresă privind dosarul profesional;
 • Adresă privind dosar personal;
 • Formular A – date referitoare la dosarul profesional;
 • Formular B – date cu caracter personal;
 • Formular C – date cu caracter profesional;
 • Formular D – experienţă în muncă;
 • Formular E – activitatea desfăşurată în cadrul autorităţii sau instituţiei publice;
 • Formular F – situaţia privind acordarea drepturilor salariale;
 • Formular G – situaţia concediilor;
 • Formular H – situaţia disciplinară;
 • Formular I – activitatea desfăşurată în afara instituţiei publice;
 • Formular J – accesul la dosarul profesional;
 • Legitimaţie de serviciu;
 • Formular nou angajaţi;
 • Formular privind deducerile la impozitul pe venit;
 • Notă de lichidare exemplar 1;
 • Notă de lichidare exemplar 2;
 • Tabel tranşă vechime;
 • Tabel cu permanenţă pentru soluţionarea unor probleme urgente în zilele de sâmbătă;
 • Centralizator gărzi deszăpezire;
 • Contract individual de muncă;
 • Act adiţional la contractul individual de muncă;
 • Jurământ;
 • Contract de garanţie pentru compartimentele din cadrul Direcţiei Economice;
 • Codul de conduită al angajaţilor Primăriei Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Dovezi de luare la cunoştinţă a prevederilor Codului de conduită al angajaţilor Primăriei Sectorului 2 şi al Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2;
 • Raport privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici (on line);
 • Raport privind capacitatea de sesizare (on line);

DIRECŢIA AUDIT  PUBLIC INTERN

 • Dosarul permanent al fiecărei misiuni de audit public intern, conform Legii nr. nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern și Normelor proprii avizate de Ministerul Finanțelor – UCAAPI.

Dosarul permanent cuprinzând cele 4 secțiuni:

 • Secțiunea A – Raportul de audit public intern și anexele acestuia:
 • ordinul de serviciu;
 • declarația de independență;
 • proiectul raportului de audit public intern și raportul de audit public intern;
 • sinteza raportului de audit public intern;
 • testele efectuate;
 • fișele de identificare și analiză a problemelor (FIAP);
 • formularele de constatare și raportare a iregularităților (FCRI);
 • programul de audit, etc.
 • Secțiunea B – Administrativă:
 • notificarea privind declanșarea misiunii de audit public intern;
 • minuta ședinței de deschidere;
 • minuta ședinței de închidere;
 • minuta reuniunii de conciliere;
 • corespondența cu entitatea/structura auditată, etc.
 • Secțiunea CAnaliza riscului:
 • documentația privind analiza riscului,
 • Secțiunea DSupervizarea și revizuirea desfășurării misiunii de audit public intern:
 • revizuirea proiectului raportului de audit public intern;
 • răspunsul auditorilor interni la revizuirea proiectului raportului de audit public intern;
 • documentația privind supervizarea.

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 • Registrul de intrare–ieşire corespondenţă DAPL;
 • Registrul de evidență hotărâri CLS 2;
 • Registrul de evidenţă dispoziţii Primar Sector 2;
 • Registrul special de comunicare a actelor administrative emise/adoptate la nivelul Sectorului 2;
 • Registrul de evidenţă proiecte de hotărâri (format electronic);
 • Hotărâri CLS 2;
 • Dispoziţii Primar Sector 2;
 • Proiecte de hotărâri;
 • Proces-verbal afişare DPS2 privind convocarea ședinței CLS2;
 • Proces-verbal de afişare hotărâri CGMB (retrocedări/despăgubiri);
 • Anunţul public (aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor adoptate în şedinţa CLS2);
 • Anunţul public (aducerea la cunoştinţă publică a proiectelor de hotărâre aflate în dezbatere publică);
 • Proces-verbal de afişare Anunţ public;
 • Proces-verbal şedinţă CLS2;
 • Proces-verbal de afişare a procesului-verbal şedinţă CLS2;
 • Referat de aprobare;
 • Raport de specialitate;
 • Adresă solicitare întocmire raport de specialitate/notă de fundamentare;
 • Adresă solicitare aviz Comisie de specialitate CLS2;
 • Adresă comunicare hotărâri CLS2 către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti şi către instituţiile şi persoanele interesate;
 • Adresă comunicare dispoziţii Primar Sector 2 către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti şi către instituţiile şi persoanele interesate;
 • Adresă comunicare către CLS2 a procesului-verbal al şedinţei;
 • Adresă comunicare acte administrative PMB;
 • Tabel prezenţă şedinţă consilieri locali;
 • Lista de prezenţă a consilierilor locali la şedinţa CLS2 şi în cadrul comisiilor de specialitate (pontaj);
 • Tabel cu hotărârile CLS2 propuse spre publicare în Monitorul Oficial al Municipiului Bucureşti;
 • Registrul de evidenţă a declaraţiilor de avere/interese ale consilierilor locali;
 • Raportul anual privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali;
 • Raportul anual de activitate DAPL;
 • Registrul electoral (electronic);
 • Adresă comunicare sentinţe judecătoreşti;
 • Nomenclator Arhivistic;
 • Borderou de repartizare a documentelor;
 • Inventar de arhivă;
 • Proces-verbal de predare-primire documente (registre, condici) la arhivă;
 • Registrul de evidenţă curentă a arhivei;
 • Cerere consultare/scoatere din depozitul de arhivă;
 • Angajament de confidenţialitate;
 • Proces-verbal de selecţionare;
 • Registrul de depozit arhivă;
 • Registrul de evidență a certificărilor.

DIRECȚIEI MANAGEMENT PROIECTE

 • Cereri de finanțare;
 • Acorduri de parteneriat;
 • Acte adiționale ale Acordurilor de parteneriat;
 • Declarații;
 • Rapoarte de progres trimestriale și finale;
 • Cereri de rambursare/plată;
 • Rapoarte privind durabilitatea investiției;
 • Invitaţii;
 • Notificări/adrese/minute/note justificative/note interne/rapoarte;
 • Referate de necesitate;
 • Caiete de sarcini;
 • Răspunsuri la solicitări de clarificări;
 • Documente referitoare la diseminarea informaţiilor europene (afişe,pliante, broşuri, machete comunicate presă) privind diverse aspecte relevante;
 • Procese verbale de predare primire documente;
 • Procese verbale de recepție;
 • Plan de acţiune anual la nivelul direcţiei;
 • Raport de evaluare anuală a stadiului de îndeplinire a planului de acţiune anual;
 • Analiza primară a datelor conţinute în Rapoartele de evaluare a stadiului de îndeplinire a Planurilor de acțiune la nivelul administraţiei publice locale Sector 2 pentru anul 2020;
 • Centralizatorul rapoartelor de evaluare anuală a stadiului de îndeplinire a planului de acţiune anual ale direcțiilor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și a celor aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2;
 • Centralizatorul planurilor de actiune ale direcțiilor aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și a celor aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2.
 • Lista obiectivelor strategice la nivelul Administratiei Publice Locale Sector 2 conform Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată și Durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 și a obiectivelor prioritare pentu anul 2021;
 • Raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2020.

 DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢǍ PERSOANE ŞI STARE CIVILĂ  SECTOR 2

 • Acte de identitate;
 • Acte de stare civilǎ (naştere, cǎsǎtorie, deces);
 • Adeverințe;
 • Adrese (corespondenţă internă, răspuns);
 • Anexa 23 – cerere privind deschiderea procedurii succesorale;
 • Anexa 24 – sesizare privind deschiderea procedurii succesorale;
 • Atestat privind componenţa familiei;
 • Buletine statistice;
 • Centralizator;
 • Certificate de stare civilǎ (naştere, cǎsǎtorie, deces, divorț);
 • Comunicǎri;
 • Documentație/ Anexa 24;
 • Dovezi în baza actelor înregistrate;
 • Extrase dupǎ actele de stare civilǎ;
 • Înştiinţǎri;
 • Lista codurilor numerice personale;
 • Liste solicitanți;
 • Livrete de familie;
 • Menţiuni;
 • Proces verbal;
 • Publicaţii de căsătorie;
 • Raport privind controlul de fond;
 • Răspunsuri;
 • Referate;
 • Registre;
 • Situaţii lunare, trimestriale, semestriale , anuale către D.G.E.P.M.B.;

 


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.