Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

NIȚĂ ELENA
NIȚĂ ELENA
Telefon: 021.2096000 int. 476, 478
Email: elena.nita@ps2.ro

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

01.09.2022 - prezent promovare în functia  de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti
2016 - 31.08.022  
Secretar General al Sectorului 2 București – funcție exercitată cu caracter temporar
Activităţi şi responsabilităţi:
Asigură  respectarea principiului legalităţii în activitatea de emitere si adoptare a actelor administrative, stabilitatea funcţionării aparatului de specialitate al primarului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele din cadrul instituţiei.
Avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului și hotărârile consiliului local,
Participă la şedinţele consiliului local;
Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar,  precum şi între aceştia şi prefect;
Asigură înscrierea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâre care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;
Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor asoptate de autoritățile publice locale constituite la nivelul  Sectorului 2;
Asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia, prin intermediul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează;
Urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispoziţiile art. 228 alin. (2) din Codul Administrativ; informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva subdivizunii administrativ-teritoriale;
Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local și de primar,  după caz (președinte al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2; Președinte al Colegiului Director constituit la nivelul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, secretar la Subcomisiei Locale pentru aplicarea legilor fondului funciar; atribuțiile secretarului prevăzute în actele normative privind organizarea proceselor electorale, prin intermediul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și alte atribuții prevăzute prin lege)
2002-2016 Director Executiv al Direcției Juridice Primăria Sectorului 2
Activităţi şi responsabilităţi:
Coordonarea activităţii Serviciilor Juridic, Autoritate Tutelară şi Spaţiu Locativ,  elaborarea planurilor de organizare şi distribuire a sarcinilor în cadrul serviciilor subordonate,  supravegherea respectării Sistemului de Management al calităţii;  reprezentarea autorităţilor administraţiei publice locale - Primarului Sectorului 2/Primăriei Sectorului 2 şi ale Consiliului Local al Sectorului  2, în faţa instanţelor de judecată şi a celorlalte organisme cu atribuţii jurisdicţionale, după caz; consultanţă de specialitate acordată compartimentelor din cadrul instituţiei,  asigurarea legalităţii actelor vizate; participarea la elaborarea/negocierea contractelor (exemple: contractele de parteneriat public privat pentru dezvoltarea infrastructurii de afaceri – Piaţa Obor şi Piaţa Aghireş); participarea la negocierea contractelor de împrumut intern şi extern (Banca Europeană de Investiţii); consultant juridic în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic C.A.Rosetti’’ (POR 2007-2013); participarea în comisii de evaluare constituite în cadrul procedurilor de achiziţie publică; membru în comisia locală de fond funciar; asigurarea respectării cadrului legal pentru activităţile de autoritate tutelară şi fond locativ; consiliere cetăţeni în legătură cu legislaţia specifică activităţii administraţiei publice locale;
1999-2002 
Şef Serviciu – Legislaţie, Contencios Administrativ Primăria Sectorului 2
Activităţi şi responsabilităţi:
Coordonarea activităţii de reprezentare juridică a  intereselor Primarului Sectorului 2/Primăriei Sectorului 2 şi ale Consiliului Local al Sectorului  2, după caz; consultanţă de specialitate acordată compartimentelor, asigurarea legalităţii actelor vizate;
1996-1999 
Consilier juridic Primăria Sectorului 2
Reprezentare juridică a  intereselor Primarului Sectorului 2/Primăriei Sectorului 2 şi ale Consiliului Local al Sectorului  2, după caz; coordonarea activităţii Comisiei pentru aplicarea Legii 112/1995 constituită la nivelul Sectorului 2,  asigurarea legalităţii actelor vizate.


EDUCAȚIE

2004-2006 Diploma Master - „Puterea Executivă şi Administraţia Publică Locală” Şcoala Naţionala de Studii Politice si Administrative Bucureşti(SNSPA) – Facultatea de Administraţie Publica – Studii Universitare de Masterat
1996 Diploma de Licenţa - Licenţiat in Ştiinţe Juridice, Universitatea Ecologică Bucureşti – Facultatea de Drept
1983-1987 Liceul Sanitar Bucureşti, Diploma de Bacalaureat

CUNOȘTINȚE ȘI ABILITĂȚI

Limba maternă Română
Limbi străine
Limba Franceza
Comprehensiune /Vorbit / Scris
Abilităţi de ascultare /Abilităţi de citire / Interacţiune / Exprimare
Bine /Bine / Mediu / Mediu / Bine
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Aptitudini manageriale în stabilirea şi urmărirea îndeplinirii obiectivelor structurii coordonate; spirit mobilizator in cadrul echipei; bune abilităţi de  comunicare, mediere  şi negociere; soluţionare rapidă a conflictelor;  responsabilitate; profesionalism şi fidelitate faţă de echipă şi instituţie.
Competente si abilitaţi sociale
Bune abilitaţi de comunicare; Capacitate de înţelegere; Receptivitate; Adaptabilitate la situaţii neprevăzute; Integritate.
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului
Diploma ECDL Operare PC Microsoft Office – Word, Excel, Acces, Power Point, Internet Explorer,  Outlook Express
Alte competenţe şi aptitudini
Certificat de participare la cursul „Leadership” în cadrul proiectului „Eficacitate prin perfecţionate” în perioada 3-6 februarie 2014,  organizat de Best Smart Consulting SRL;
Certificat de participare la cursul „Management Strategic” în cadrul proiectului „Eficacitate prin perfecţionate” în perioada 2- 5 decembrie 2013 organizat de Best Smart Consulting SRL;
Certificat de absolvire a cursului –„Managementul Timpului şi al Stresului” organizat de SC Radix Consult T SRL în perioada 27-28.05.2013;
Certificat de Absolvire a cursului  -„Benchmarking –Instrument pentru poziţionare şi îmbunătăţire continuă”, organizat de Centrul Educaţional  FiaTest în 6-7 martie  2009;
Certificat de Absolvire a cursului  -„Prezentarea Modelului de Excelenţă FQM şi al matricei de evaluare RADAR”, organizat de Centrul Educaţional FiaTest în 27– 28  februarie  2009;
Certificat de Absolvire a cursului  -„Managementul Strategic”, organizat de Centrul Educaţional FiaTest în 13 – 14 februarie  2009
Certificat de Absolvire a cursului „Managementul Calităţii- Sistem de evaluare în Administraţia Publică Locală”, organizat de Centrul Educaţional FiaTest în 30-31 ianuarie 2009;
Certificat de Absolvire a cursului „Uniunea Europeană – Instituţii ale uniunii europene şi mecanismele de funcţionare ale acestora”organizat de „OK Service Corporation - Centrul de dezvoltare profesională” în anul 2008;
Certificat de Absolvire a cursului “„Importanţa comunicării în Instituţiile publice” – Relaţia autorităţilor publice cu mass media şi cu societatea civilă” organizat de Centrul de Pregătire Profesională – TemalInvest  în anul 2007;
Certificat de Absolvire a cursului „Dezvoltarea locală şi servicii publice”organizat de Institutul Naţional de Administraţie – Centrul regional de formare continuă Bucureşti, în anul 2006;
Certificat de Absolvire a cursului “Fonduri structurale. Scrierea şi managementul proiectelor” organizat de Institutul Naţional de Administraţie – Centrul regional de formare continuă Bucureşti, în anul 2006.


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu