Dispoziție pentru modificarea Art. 1 din Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 - actualizat 2020

307 Descărcări

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Având în vedere:

 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.
 • Adresa Sindicatului Forum din Administraţia Publică nr. 56/10.06.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 69570/10.06.2020 prin care se aduce la cunoştinţă faptul că Judecătoria Sectorului 3 – Bucureşti a constatat prin sentinţa civilă nr. 1220/14.02.2020 reprezentativitatea Sindicatului Forum din Administraţia Publică la nivel de unitate - Primăria Sectorului 2 (incluzând Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2).
 • Adresa Sindicatului “Forum” din Administrația Publică 42/23.06.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 2 cu nr. 75799/23.06.2020 prin care sunt nominalizate persoanele care vor face parte din comisia paritară din partea Sindicatului Forum din Administraţia Publică.
 • Nota de fundamentare nr. 78311/29.06.2020 întocmită de Direcția Management Resurse Umane pentru modificarea art. 1 din Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.

Analizând prevederile:

- art. 488 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 625 alin. (1) lit. b) și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 3; art. 4 lit. c); art. 6; art. 8 alin. (1) și (2); art. 9 alin. (1); art. 15 alin. (1) din H.G.R. nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare;

- Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

În temeiul art. 154 alin. (1), art.155 alin. (5), lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Emite prezenta:

DISPOZIŢIE

 Art. 1. Începând cu data prezentei, se modifică art. 1 din Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 după cum urmează:

Membri titulari din partea conducătorului instituției:

 1. Doamna Bondarencu Georgeta, Director Executiv în cadrul Direcției Management Resurse Umane;
 2. Doamna Munteanu Monica - Mihaela, Șef Serviciu în cadrul Serviciului Relații cu Asociații de Proprietari – Direcția Servicii Publice;
 3. Domnul Mihăilescu Bogdan - Constantin – Director Executiv în cadrul Direcției Management Proiecte.

Membri titulari din partea Sindicatului “FORUM”din Administrația Publică:

 1. Domnul Coveșanu Dan, Șef Serviciu la Serviciul Monitorizare, Execuție Contracte Edilitare din cadrul Direcției Servicii Publice.
 2. Doamna Lemăndroi Elena, Șef Birou la Biroul Evidență Persoane 1 - Serviciul Evidență Persoane din cadrul Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.
 3. Doamna Săndulescu Nicoleta Adriana, consilier la Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Direcției Administrație Publică Locală.

Membrul supleant din partea conducătorului instituției:

 1. Domnul Mihăilă Dumitru - Cătălin - Şef Serviciu în cadrul Serviciului Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Direcția Management Proiecte, din partea conducătorului instituției.

Membrul supleant din partea din partea Sindicatului “FORUM”din Administrația Publică:

 1. Doamna Gheorghiu Elena Roxana, consilier la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.

Secretar titular:

 1. Doamna Popescu Elena Cristina, consilier în cadrul Biroului Control Intern și Managementul Calităţii – Serviciul Corp Control.

Secretar supleant:

 1. Doamna Alexandru Alina - Gabriela, consilier în cadrul Biroului Control Intern și Managementul Calităţii – Serviciul Corp Control.

      Art. 2. Celelalte prevederi din Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 își mențin aplicabilitatea.

Art. 3. Direcția Administrație Publică Locală va comunica prezenta dispoziție, spre conformare, tuturor persoanelor interesate.

 

PRIMAR,

TOADER MUGUR - MIHAI     

 

                         Contrasemnează pentru legalitate

                                                                                         în temeiul art. 243 lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                                   SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

                       ELENA NIŢĂ         

Denumire fișier: Modificare Art. 1 din Dispozitia Primarului 147 din 28.01.2020 privind constituirea Comisiei Paritare PS2 si DPEPSC S2.pdf
Tip fișier: application/pdf
Vizualizări: 1405 Vizualizări
Descărcare: 307 ori