Dispoziție pentru modificarea Art. 1 din Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 - actualizat 2021

347 Descărcări

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

Având în vedere:

 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, cu modificările și completările ulterioare;
 • Referatul Primarul Sectorului 2 nr. 17164/03.02.2021, prin care desemnează un nou membru supleant din partea conducătorului instituției, în Comisia Paritară de la nivelul Primăriei Sectorului 2 precum și a Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Adresa nr. 09/17.02.2021, înregistrată la sediul Primăriei Sector 2 cu nr. 25575 / 17.02.2021, prin care Sindicatul “FORUM” din Administrația Publică afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație afiliată la C.N.S. “Cartel ALFA” desemnează un nou membru supleant din partea Sindicatului “FORUM” din Administrația Publică în comisia paritară, de la nivelul Primăriei Sectorului 2 precum și a Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Nota de fundamentare nr. 26566/19.02.2021 întocmită de Direcția Management Resurse Umane pentru modificarea art. 1 din Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

Analizând prevederile:

 • 488 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • 625 alin. (1) lit. b) și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • 3; art. 4 lit. c); art. 6; art. 8 alin. (1) și (2); art. 9 alin. (1); art. 15 alin. (1) din H.G.R. nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

În temeiul art. 154 alin. (1), art.155 alin. (5), lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

Emite prezenta:

 

DISPOZIŢIE

 

Art. I. Începând cu data prezentei, se modifică componența Comisiei paritare de la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, după cum urmează:

 

 

Membri titulari din partea conducătorului instituției:

 1. Doamna Bondarencu Georgeta, Director Executiv în cadrul Direcției Management Resurse Umane;
 2. Doamna Munteanu Monica - Mihaela, Șef Serviciu în cadrul Serviciului Relații cu Asociații de Proprietari – Direcția Servicii Publice;
 3. Domnul Mihăilescu Bogdan - Constantin – Director Executiv în cadrul Direcției Management Proiecte.

Membri titulari din partea Sindicatului “FORUM”din Administrația Publică:

 1. Doamna Gheorghiu Elena Roxana, consilier la Serviciul Stare Civilă din cadrul Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.
 2. Doamna Lemăndroi Elena, Șef Birou la Biroul Evidență Persoane 1 - Serviciul Evidență Persoane din cadrul Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.
 3. Doamna Săndulescu Nicoleta Adriana, consilier la Serviciul Administrație Publică Locală din cadrul Direcției Administrație Publică Locală.

Membrul supleant din partea conducătorului instituției:

 1. Doamna Ionescu Irina, Director executiv în cadrul Direcției Relații Comunitare.

Membrul supleant din partea din partea Sindicatului “FORUM”din Administrația Publică:

 1. Domnul Buta Ion – Alexandru, inspector la Serviciul Monitorizare Execuție Contracte Edilitare din cadrul Direcției Servicii Publice.

Secretar titular:

 1. Doamna Popescu Elena Cristina, consilier în cadrul Biroului Control Intern și Managementul Calităţii – Serviciul Corp Control.

Secretar supleant:

 1. Doamna Alexandru Alina - Gabriela, consilier în cadrul Biroului Control Intern și Managementul Calităţii – Serviciul Corp Control.

 

      Art. II. Celelalte prevederi din Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, cu modificările și completările ulterioare își mențin aplicabilitatea.

 

Art. III. Direcția Administrație Publică Locală va comunica prezenta dispoziție, spre conformare, tuturor persoanelor interesate.

 

 

PRIMAR,

RADU – NICOLAE MIHAIU     

 

  

 

 

 

 

                         Contrasemnează pentru legalitate

                                                                                         în temeiul art. 243 lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019

                                                                                                   SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

                                                                                                                ELENA NIŢĂ         

                                                                            

 

 

 

 

Emisă la Bucureşti

Azi _________2021

Nr. _____________

PE/PE/3ex.

Denumire fișier: dispozitia nr 276 19.02.2021 modificare comisia paritara.pdf
Tip fișier: application/pdf
Vizualizări: 1104 Vizualizări
Descărcare: 347 ori