Dispoziție privind constituirea Comisiei Paritare la nivelul aparatului de specialitate al primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 - actualizat 2020

452 Descărcări

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

            Având în vedere:

 • Procesul verbal din data de 20.12.2019 privind desemnarea prin vot secret a reprezentaților funcționarilor publici în Comisia Paritară;
 • Referatul nr. 7176/17.01.2020 privind numirea de către conducătorul instituției a membrilor titulati, membrului sepleant, secretarului titular și secretarului supleant în Comisia paritară;
 • Nota de fundamentare nr. 9432/21.01.2020 întocmită de Direcția Management Resurse Umane cu privire la constituirea Comisiei paritare de la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.

Analizând prevederile:

 • 625 alin. (1) lit. b) și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • 3; art. 4 lit. c); art. 6; art. 8 alin. (1) și (2); art. 9 alin. (1); art. 15 alin. (1) din H.G.R. nr. 833/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti.

În temeiul art. 154 alin. (1), art.155 alin. (5), lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

Emite prezenta:

 

DISPOZIŢIE

 

Art. 1. Începând cu data prezentei, se constituie pe o perioadă de 3 ani Comisia paritară la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, în următoarea componență:

 

Membri titutari din partea conducătorului instituției:

 1. Doamna Bondarencu Georgeta, Director Executiv în cadrul Direcției Management Resurse Umane;
 2. Doamna Munteanu Monica - Mihaela, Șef Serviciu în cadrul Serviciului Relații cu Asociații de Proprietari – Direcția Servicii Publice;
 3. Domnul Mihăilescu Bogdan - Constantin – Director Executiv în cadrul Direcției Management Proiecte.

 

Membri titulari din partea funcționarilor publici:

 1. Domnul Ionescu Marius - Theodor, Șef Serviciu în cadrul Serviciului Administrare Rețele I.T. și Aplicații Informatice - Direcția Sisteme Informatice și Administrare Echipamente;
 2. Domnul Voinea Vasile, consilier în cadrul Serviciului Stare Civilă - Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 3. Doamna Nuță Cristina, Șef Birou în cadrul Biroului Control Intern și Managementul Calității – Serviciul Corp Control.

 

Membrul supleant din partea conducătorului instituției:

Domnul Mihăilă Dumitru - Cătălin - Şef Serviciu în cadrul Serviciului Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă - Direcția Management Proiecte, din partea conducătorului instituției.

 

Membrul supleant din partea funcționarilor publici:

Domnul Iordache Daniel - Ion, Șef Birou în cadrul Biroului Organizare și Perfecționare – Serviciul Gestiunea Carierei – Direcția Management Resurse Umane, din partea funcționarilor publici.

 

Secretar titular:

Doamna Popescu Elena Cristina, consilier în cadrul Biroului Control Intern și Managementul Calităţii – Serviciul Corp Control.

 

Secretar supleant:

Doamna Alexandru Alina - Gabriela, consilier în cadrul Biroului Control Intern și Managementul Calităţii – Serviciul Corp Control.

 

Art. 2. Cu aceeași data, Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 66/10.01.2017 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, cu modificările și completările ulterioare, își incetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Direcția Administrație Publică Locală va comunica prezenta dispoziție, spre conformare, tuturor persoanelor interesate.

Denumire fișier: 147_Constituire Comisie Paritara.pdf
Tip fișier: application/pdf
Vizualizări: 1585 Vizualizări
Descărcare: 452 ori