Dispoziție privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2

112 Descărcări

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

            Având în vedere:

 • Referatul nr. 121883/24.06.2022 privind numirea de către conducătorul instituției a membrilor titulari, membrului supleant, secretarului titular și secretarului supleant în Comisia paritară;
 • Adresa Sindicatului „Forum” din Administrația Publică nr 63/28.06.2022, înregistrată la sediul instituției cu nr. 124346/28.06.2022 prin care au fost desemnați reprezentanții funcționarilor publici în Comisia paritară.
 • Nota de fundamentare nr. 124426/29.06.2022 întocmită de Direcția Management Resurse Umane cu privire la constituirea Comisiei paritare de la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2.

Analizând prevederile:

 • 625 alin. (1) lit. b) și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • 3; art. 4 lit. c); art. 6; art. 8 alin. (1) și (2); art. 9 alin. (1); art. 15 alin. (1) din H.G.R. nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componenta, atribuțiile si procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective;
 • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 915/06.05.2022 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena, Director Executiv al Direcției Juridice a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

În temeiul art. 154 alin. (1), art.155 alin. (5), lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

Emite prezenta:

 

DISPOZIŢIE

 

Art. 1. Începând cu data de 01.07.2022, se constituie pe o perioadă de 3 ani Comisia paritară la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, în următoarea componență:

 

Membri titutari din partea conducătorului instituției:

Membri titulari:

 1. Doamna Nuţă Cristina, consilier în cadrul Compartimentului Control Intern și Managementul Calității - Direcția Management Resurse Umane;
 2. Doamna Ionescu Irina, Director executiv în cadrul Directiei Relaţii Comunitare;
 3. Domnul Mihăilescu Bogdan - Constantin – Director Executiv în cadrul Direcției Administrare şi Întreținere Sedii şi Echipamente.

 

Membri titulari din partea sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici:

            Membri titulari:

 1. Doamna Lemăndroi Elena, Șef Birou la Biroul Evidență Persoane 1, în cadrul Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă;
 2. Domnul Buta Ion Alexandru, inspector la Compartimentul de Derulare Investiții în cadrul Direcției Investiții Publice;
 3. Doamna Lazăr Alexandrina, consilier la Serviciul Autorizare și Documentații Urbanism în cadrul Direcției Urbanism și Gestionare Teritoriu.

 

Membrul supleant din partea conducătorului instituției:

Membru supleant:

Doamna Ștefan Leonora Liliana - Șef Serviciu - Serviciul Fond Funciar, Cadastru în cadrul Direcției Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu;

Membrul supleant din partea sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici:

Doamna Gheorghiu Elena Roxana, consilier la Serviciul Stare Civilă în cadrul Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă.   

 

Secretar titular:

Doamna Popescu Elena Cristina, consilier în cadrul Compartimentului Control Intern și Managementul Calității - Direcția Management Resurse Umane

Secretar supleant:

Doamna Furtunov Alina - Gabriela, consilier în cadrul Compartimentul Control Intern și Managementul Calității - Direcția Management Resurse Umane

 

Art. 2. Cu aceeași data, Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 3. Direcția Management Resurse Umane și Direcția Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

 

PRIMAR,

RADU – NICOLAE MIHAIU

 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                       

În temeiul art. 243 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

ELENA NIŢĂ         

      

                                                                       

Emisă la Bucureşti

Azi _________2022

Nr. _____________

ID/ID/3ex.

Denumire fișier: dispozitia 1409 din 29.06.2022.pdf
Tip fișier: application/pdf
Vizualizări: 296 Vizualizări
Descărcare: 112 ori