Dispoziţie privind stabilirea perioadei în care are loc desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară

432 Descărcări

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

Având în vedere :

-Nota de fundamentare nr. 117431/20.06.2022 întocmită de Direcţia Management Resurse Umane, ataşată prezentei;

-Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 915/06.05.2022 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena, Director Executiv al Direcţiei Juridice a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;

In baza prevederilor:

- art. 488 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

-5 din H.G.R. nr. 302/ 2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective ;

în temeiul art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (5), lit. e) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Art.l. Se stabileşte perioada 21 iunie 2022 - 01 iulie 2022 pentru desemnarea reprezentanţilor funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoane şi Stare Civilă Sector 2 în Comisia Paritară.

Art.2. Contestaţiile cu privire la procedura de desemnare a reprezentanţilor funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Sectorului 2 în comisia paritară pot fi depuse la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice de orice funcţionar public interesat din cadrul acesteia, în scris şi motivat, în termen de trei zile lucrătoare de la data comunicării reprezentanţilor funcţionarilor publici în comisia paritară.


Art.3. Direcţia Administraţie Publică Locală va afişa prezenta dispoziţie la sediul instituţiei.

 

Denumire fișier: stabilire perioada - reprezentanti comisie paritara 2022.pdf
Tip fișier: application/pdf
Vizualizări: 700 Vizualizări
Descărcare: 432 ori