Modificarea componenţei Comisiei Paritare la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2

132 Descărcări

Primarul Sectorului 2 al municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr.115/2015 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

Având în vedere:

 • Referatul nr. 121010/06.08.2021, întocmit de Direcţia Management Resurse Umane, cu privire la desemnarea de către conducătorul instituţiei a unui membru supleant în comisia paritară; 
 • Nota de fundamentare nr. 121013/06.08.2021, întocmită de Direcţia Management Resurse Umane cu privire la modificarea componenţei Comisiei Paritare la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2, constituită conform Dispoziţiei Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020 privind constituirea comisiei paritare la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 810/04.05.2021 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niţă Elena a funcţiei publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 Bucureşti;
 • Cererea nr. 95006/24.06.2021 a doamnei Niţă Elena, Secretar General al Sectorului 2 de efectuare a concediului de odihnă, în perioada 26.07.2021 - 06.08.2021, prin care deleagă unele atribuţii de serviciu doamnei Duinea Corina – Iosefina, Director Executiv al Direcţiei Administraţie Publică Locală.

Analizând prevederile:

 • 8 din alin. (2) litera b), art. 21 alin. (2) din H.G.R. nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 488, art. 625 alin. (1) lit. b), art. 626 alin. (1) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 154 alin. (1), art. 155 alin (1), lit. e)  și art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

Emite prezenta:

 

  DISPOZIŢIE

 

            Art. 1.  Începând cu data prezentei, componenţa comisiei paritare constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, prin Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020, cu modificăril şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

Membri titulari desemnaţi de conducătorul instituţiei:

 • Doamna Bondarencu Georgeta, Director Executiv al Direcţiei Management Resurse Umane;
 • Doamna Ionescu Irina, Director Executiv al Direcţiei Relaţii Comunitare;
 • Domnul Mihăilescu Bogdan Contantin – Director Executiv al Direcţiei Management Proiecte.

            Membri titulari din partea Sindicatului “FORUM” din Administraţia Publică:

 • Doamna Gheorghiu Elena Roxana - consilier la Serviciul Stare Civilă – Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Doamna Lemăndroi Elena, Şef Birou la Biroul Evidenţă Persoane 1 - Serviciul Evidență Persoane – Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Doamna Săndulescu Nicoleta Adriana, consilier la Serviciul Administraţie Publică Locală – Direcția Administraţie Publică Locală.

 

Membri supleanţi:

- din partea conducătorului instituţiei: doamna Nuţă Cristina – Şef Birou la Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii din cadrul Serviciului Corp Control;

            -  din partea Sindicatului “FORUM” din Administraţia Publică: domnul Buta Ion Alexandru – inspector la Serviciul Monitorizare Execuţie Contracte Edilitare – Direcția Servicii Publice.   

 

 • secretar titular:

Doamna Popescu Elena Cristina, consilier la Birou Control Intern și Managementul Calităţii – Serviciul Corp Control;

 • secretar supleant:

Doamna Alexandru Alina - Gabriela, consilier la Birou Control Intern și Managementul Calităţii – Serviciul Corp Control.

        

            Art. 2. Celelalte prevederi ale Dispoziţiei Primarului Sectorului 2 nr. 147/28.01.2020, cu modificările şi completările ulaterioare îşi menţin aplicabilitatea.

        

            Art. 3. Direcţia Administraţie Publică Locală va comunica prezenta dispoziţie, spre conformare, tuturor persoanelor interesate.

 

 

Denumire fișier: dispozitia 1574 din 06.08.2021 modificare comisie paritara.pdf
Tip fișier: application/pdf
Vizualizări: 515 Vizualizări
Descărcare: 132 ori