Modificarea Dispoziţiei Primarului Sectorului 2 nr. 1409/29.06.2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2

434 Descărcări

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite prin Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali.

            Având în vedere:

 • Referatul nr. 186344/21.09..2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Dispoziţia Primarului Sectorului 2 nr. 1409/29.06.2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;
 • Nota de fundamentare nr. 186444/21.09.2022 întocmită de Direcția Management Resurse Umane cu privire la modificarea Dispoziţiei Primarului Sectorului 2 nr. 1409/29.06.2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2;

Analizând prevederile:

 • 625 alin. (1) lit. b) și art. 626 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • 3; art. 4 lit. c); art. 6; art. 8 alin. (1) și (2); art. 9 alin. (1); art. 15 alin. (1) din H.G.R. nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componenta, atribuțiile si procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective;

În temeiul art. 154 alin. (1), art.155 alin. (5), lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Emite prezenta:

 

DISPOZIŢIE

 

Art.I. Începând cu data prezentei, se modifică constituirea  pe o perioadă de 3 ani, a Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, astfel:

 

Membri titutari din partea conducătorului instituției:

Membri titulari:

 1. Doamna Ştefan Leonora Liliana, Șef Serviciu - Serviciul Fond Funciar, Cadastru în cadrul Direcției Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu.
 2. Doamna Ionescu Irina, Director executiv în cadrul Direcţiei Relaţii Comunitare;
 3. Domnul Mihăilescu Bogdan - Constantin – Director Executiv în cadrul Direcției Administrare şi Întreținere Sedii şi Echipamente.

 

Membri titulari din partea sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici:

            Membri titulari:

 1. Doamna Lemăndroi Elena, Șef Birou la Biroul Evidență Persoane 1, în cadrul Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă;
 2. Domnul Buta Ion Alexandru, inspector la Compartimentul de Derulare Investiții în cadrul Direcției Investiții Publice;
 3. Doamna Lazăr Alexandrina, consilier la Serviciul Autorizare și Documentații Urbanism în cadrul Direcției Urbanism și Gestionare Teritoriu.

 

Membrul supleant din partea conducătorului instituției:

Membru supleant:

Doamna Toader Daniela Simona Șef Serviciu – Serviciul Registratură Relaţii cu Publicul în cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare.

Membrul supleant din partea sindicatului reprezentativ al funcţionarilor publici:

Doamna Gheorghiu Elena Roxana, consilier la Serviciul Stare Civilă în cadrul Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă.   

 

Secretar titular:

Doamna Popescu Elena Cristina, consilier în cadrul Compartimentului Control Intern și Managementul Calității - Direcția Management Resurse Umane

Secretar supleant:

Doamna Furtunov Alina - Gabriela, consilier în cadrul Compartimentul Control Intern și Managementul Calității - Direcția Management Resurse Umane

 

            Art.II: Celelete prevederi ale Dispoziţiei Primarului Sectorului 2 nr. 1409/29.06.2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, îşi păstrează aplicabilitatea.

 

Art.III: Direcția Management Resurse Umane și Direcția Administrație Publică Locală vor

aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Denumire fișier: Modificare dispoz 1409 din 29.06.2022 privind constituirea Comisiei Paritare.pdf
Tip fișier: application/pdf
Vizualizări: 313 Vizualizări
Descărcare: 434 ori