Raportul Comisiei Paritare pentru anul 2019

328 Descărcări

Având in vedere art. 489, alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ:       „Comisia paritară întocmeşte un raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective încheiate în condiţiile legii, precum şi la activitatea desfăşurată în condiţiile alin. (1) şi (2), care se publică pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice.”  va prezentam următoarele:.

Respectarea prevederilor acordului colectiv nr. 47206/04.05.2018 conform adresei nr. 8269/23.01.2020 primite din partea Direcției Management Resurse Umane:

 1. Timpul de muncă
 • durata normală a timpului de muncă în cadrul Primăriei Sectorului 2 şi DPEPSCS2 a fost de 8 ore/ zi sau de 40 de ore/ săptămână, programul de lucru fiind de la 08:00 la 16:30 în fiecare zi de luni până joi, iar pentru ziua de vineri este de la 08:00 la 14:00;
 • repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii a fost inegală;
 • pentru Centrul de Relaţii cu Publicul şi în alte cazuri deosebite, aşa cum sunt prezentate în Regulamentul de Ordine Internă, în care s-a solicitat decalarea programului, conducerea instituţiei a aprobat desfăşurarea programului de lucru sub un alt orar;
 • orele prestate peste programul normal de lucru stabilit în Primăria Sectorului 2 şi DPEPSCS2 au fost considerate ore suplimentare; numărul maxim de ore suplimentare nu a depăşit 360 ore anual, 32 ore pe lună;
 • munca suplimentara a fost efectuată cu acordul salariatului;
 • pentru orele suplimentare efectuate, salariaţii au avut posibilitatea recuperării acestora în termen de 60 zile calendaristice de la efectuare;
 • orele prestate pentru asigurarea serviciului de gardă de deszăpezire au fost considerate timp de muncă şi s-au compensat cu timp liber corespunzător orelor efectuate, în termen de 60 zile calendaristice de la efectuare;
 • în anul anterior nu a fost desfăşurată muncă de noapte.

 

 1. Condiţii de securitate şi sănătate în muncă
 • a fost aprobat în şedinţa Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă Planul anual de prevenire şi protecţie, cuprinzând măsurile în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii angajaţilor la locul de muncă;
 • scopul măsurilor luate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost de a reduce la minim riscul de accident de muncă, de îmbolnăvire profesională şi/ sau de îmbolnăvire legată de profesie;
 • au fost asigurate condiţiile normale de lucru, fiind luate măsurile necesare în scopul eliminării/diminuării numărului accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi respectiv protejării mediului înconjurător (ex : s-au achiziţionat vaccinuri antigripale în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la locurile de muncă, s-au achiziţionat şi distribuit în toate locurile de muncă truse medicale, s-au montat în sezonul rece covoraşe antiderapante pe scările de la intrarea în instituţie etc.);
 • s-a întocmit Necesarul de echipamente individuale de protecţie şi de materiale igienico-sanitare , echipamentele de protecţie acordându-se personalului în funcţie de necesităţi; acestea fiind acordate gratuit de către angajator ;
 • s-au acordat gratuit materiale igienico-sanitare lucrătorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, Ordinului nr. 460/1971 şi Ordinului nr. 119/2014;
 • s-au efectuat toate formele de instructaj: introductiv general, specific locului de muncă, periodic şi suplimentar prevăzute de legislaţia în domeniu; instructajele au fost effectuate ]n timpul programului de lucru;
 • personalul din cadrul instituţiei cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a planificat măsuri specifice securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi metodologia, periodicitatea, obligaţiile, drepturile angajaţilor în acest domeniu, în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi cu respectarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, specifice Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2, aprobate prin Dispoziţie a Primarului şi a Regulamentului de Ordine Internă;
 • în vederea asigurării supravegherii sănătăţii lucrătorilor în corelaţie cu particularităţile condiţiilor de muncă şi riscurile profesionale la care sunt expuşi lucrătorii, s-au efectuat toate examenele medicale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin intermediul serviciilor de medicina muncii;
 • examenele medicale de medicina muncii au fost efectuate pe baza fişei de identificare a factorilor de risc de la fiecare loc de muncă, organizarea acestei activităţi fiind realizată de  către persoanele cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • în urma examenului medical au fost emise de către operatorul de servicii medicale fişele de aptitudine pentru angajaţi;
 • pentru desfăşurarea  activităţii în locurile cu condiţii periculoase sau vătămătoare, salariaţii au beneficiat de un spor pentru condiţii vătămătoare de muncă la salariul de bază;
 • sporul de condiţii vătămătoare a fost acordat, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza buletinelor de determinare sau expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens;
 • au fost luate măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia maternităţii la locul de muncă;
 • în vederea informării, consultării şi participării funcţionarilor publici cu privire la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă din instituţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, s-a constituit şi funcţionează un Comitet de Securitate şi Sănătate în Muncă, conform Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, şi a H.G.R nr. 1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Timpul de muncă al membrilor din Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă alocat acestei activităţi se consideră timp de lucru efectiv prestat;
 • activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă se desfăşoară în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.

 

 1. Salarizare și drepturi bănești
 2. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2
 • salariile de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2 sunt stabilite conform art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prin H.C.L. Sector 2 nr. 112/20.07.2017, cu modificările și completările, Anexelor nr. 1- 4;
 • începând cu 1 ianuarie 2019, avînd în vedere modificarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 au fost stabilite prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 2 nr. 131/2019, prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare din coloana 6 a Anexelor nr. 1 - 2 din H.C.L.Sector 2 nr. 112/20.07.2017, cu modificările și completările ulterioare, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 1. Acordarea gradațiilor corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă
 • gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă s-a plătit cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă, prin majorarea salariului de bază avut, cu cota procentuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, au fost luate în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

 

 1. Acordarea premiilor de excelență
 • premiile de excelență în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază corespunzător gradului/gradației prevăzut în statul de funcții nu au fost acordate personalului din cadrul instituției, întrucât art. 36*) alin. (3) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare nu permit acordarea acestora în perioada 2019 – 2021.

 

 1. Acordarea voucherelor de vacanță, indemnizației de hrană
 • au fost acordate vouchere de vacanță pentru personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, în cuantum de 1450 lei, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 8/2009;
 • a fost acordată indemnizația de hrană personalului din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, lunar, în cuantum de 347 lei pentru un număr maxim de zile lucrate efectiv pentru luna în care se acordă această indemnizație (4160 lei/anual), conform prevederilor 36*) alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Plata pentru munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează
 • munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, a fost compensată numai prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, la solicitarea în scris a funcționarului public, conform art. 35 alin. (1) O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
 • personalul care, potrivit programului normal de lucru și-a desfășurat activitatea între orele 22.00-6.00 a beneficiat pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază dacă timpul astfel lucrat a reprezentat cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

 

 1. Acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă
 • personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 a beneficiat de un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 și Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 1316/20.06.2018.

 

 1. Acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor
 • pentru titlul ştiinţific de doctor a fost acordata o indemnizație lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 

 1. Acordarea sporulului de handicap
 • pentru activitatea desfășurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, în cadrul programului normal de lucru a fost acordat un spor de 15% din salariul de bază.
 1. Acordarea majorării salariului de bază pentru participarea în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
 • personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a beneficiat de majorarea salariilor de bază cu până la 50% indiferent de numărul de proiecte în care a fost implicat. Aceasta majorare s-a aplicat proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.

 

 1. Acordarea majorării CFP
 • Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acestuia, a beneficiat de o majorare a salariului de bază de 10%.

 

 1. Participarea în diferite comisii în calitate de membru, secretar, expert, etc.
 • S-au acordat indemnizații/sporuri pentru membrii diferitelor comisii (comisii de concurs, comisii de soluționare a contestațiilor, comisii de disciplină, comisia paritară, etc.), conform legislaţiei în vigoare.

 

 1. Revenirea în activitate/Detașarea/delegarea/transferul personalului
 • personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalul care a avut raporturile de serviciu suspendate din alte cauze, la reluarea activității și-au păstrat gradul profesional în care au fost încadrați anterior suspendării, salarizarea urmând a se face la nivelul de salarizare pentru funcțiile similare;
 • pe timpul delegării personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 și-a păstrat funcţia publică şi salariul, iar instituţia care îl deleagă a fost obligată să suporte costul integral al transportului, cazării şi al indemnizaţiei de delegare;
 • pe perioada detaşării personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 și-a păstrat funcţia publică şi salariul. Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care a fost detaşat este mai mare, el a avut dreptul la acest salariu. Pe timpul detaşării în altă localitate instituţia beneficiară a fost obligată să-i suporte costul integral al transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de detașare;
 • în cazul transferului în interesul serviciului sau al mutării în altă localitate, personalul transferat a avut dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care s-a transferat, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi la un concediu plătit de 5 zile. Plata acestor drepturi s-a suportat de autoritatea sau instituţia publică la care s-a făcut transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului.

 

 1. Acordarea tichetelor cadou
 • tichetele cadou nu au fost acordate personalului din cadrul instituției, întrucât art. 36*) alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare nu permit acordarea acestora în perioada 2019 – 2021.
 1. Acordarea tichetelor de creșă
 • tichetele de creșă au putut fi acordate personalului din cadrul instituției, în situația în care s-au făcut solicitări în acest sens, întrucât art. 36*) alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare permit acordarea acestora în perioada 2019 – 2021.
 1. Acordarea decontării cheltuielilor în cazul delegației în țară sau în străinătate
 • personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2 trimişi în delegaţie în ţară şi/ sau străinătate au putut beneficia de următoarele drepturi:
 1. decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 2. diurna de deplasare al cărei cuantum s-a stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

 1. Concedii şi zile libere
 • în fiecare săptămână, salariaţii au avut dreptul la repaus săptămânal, de regulă, în zilele de sâmbătă și duminică;
 • în cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, a putut fi întreruptă, au fost aplicate prevederile privind munca suplimentară;
 • au fost zile nelucrătoare zilele de sărbători legale şi religioase, astfel:
 • 1 şi 2 ianuarie;
 • 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
 • Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;
 • prima şi a doua zi de Paşti;
 • 1 mai;
 • 1 iunie;
 • prima şi a doua zi de Rusalii;
 • Adormirea Maicii Domnului;
 • 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
 • 1 decembrie;
 • prima şi a doua zi de Crăciun;
 • două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora;
 • a fost respectat dreptul la concediu de odihnă anual plătit tuturor angajaţilor Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2;
 • durata concediului de odihnă anual plătit în raport cu vechimea în muncă este de 21 de zile lucrătoare pentru cei cu o vechime în muncă de până la 10 ani, şi 25 zile lucrătoare pentru cei cu o vechime în muncă mai mare de 10 ani;
 • angajații Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2 au beneficiat de un concediu de odihnă suplimentar de 5 zile lucrătoare, acordate pentru condiții vătămătoare de muncă, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens;
 • în fiecare an calendaristic, salariații încadrați în grade de invaliditate/handicap au beneficiat de un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile;
 • programarea concediului de odihnă anual la nivel de Primăria Sectorului 2 și DPEPSCS2 sa efectuat în luna decembrie a anului curent pentru anul următor, cu consultarea funcționarilor publici și asigurarea continuității activității instituției;
 • concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat (cu condiţia ca una dintre fracţiuni să fie de minim 15 zile lucrătoare). La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 10 zile lucrătoare;
 • în cazul în care funcționarul public, din motive justificate, nu a putut efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul i-a acordat concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual;
 • compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat a fost efectuată numai în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici;
 • în cazul decesului funcționarului public, suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat s-a acordat membrilor săi de familie - soț, copii, părinți;
 • salariaţii Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2 au beneficiat de zile libere plătite, pentru evenimente deosebite în familie, sau pentru alte situații, după cum urmează:
 • căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
 • nașterea (adopția) sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
 • concediu paternal - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă  a  urmat un curs de puericultură;      
 • decesul soției/soțului salariatului sau al unei rude de pana la gradul al III-lea a salariatului ori a soţului/şotiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;
 • control medical anual - 1 zi lucrătoare;
 • donatorii de sânge - conform legii;
 • chemări la Centrul Militar (pe bază de acte) - 1 zi;
 • îngrijirea sănătății copilului - 1 zi fără plată.
 • în situația in care evenimentele familiale deosebite prevăzute mai sus intervin in perioada efectuării concediului de odihna, acesta se suspenda și va continua după efectuarea zilelor libere plătite;
 • funcționarii publici ai Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2 au dreptul şi la alte forme de concedii:
  • concedii medicale de incapacitate temporară de muncă;
  • concedii de maternitate;
  • concedii de studii;
  • concedii fără plată;
  • toate situaţiile şi condiţiile fiind stipulate în Regulamentul de Ordine Internă.
 • funcționarii publici au dreptul la concedii fără plată, a căror durata însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:
 • susţinerea examenului de admitere în instituţiile de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă;
 • susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat;
 • prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.
 • funcționarii publici au dreptul la concedii fără plată, fără limită, în următoarele situații:
 • îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată;
 • tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.
 • funcționarul public poate beneficia de concediu fără plată de un an după finalizarea concediului de creștere copil până la doi ani;
 • concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), pe durate stabilite prin acordul părților;
 • pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat;
 • la cererea motivată a funcţionarilor publici, a fost aprobată de conducătorul instituţiei, suspendarea raporturilor de serviciu pentru un interes personal legitim, în condiţiile legii;
 • pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au avut obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei publice. Ocuparea acestuia s-a făcut, pe o perioadă determinată, în condiţiile legii. Pe perioada suspendării, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici nu au încetat şi nu au fost modificate decât din iniţiativa sau cu acordul funcționarului public în cauză.

 

 1. Formarea profesională

În anul 2019 au fost organizate și desfășurate următoarele cursuri de perfecționare pentru angajații din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2

 

PROPUSE

TOTAL

REALIZATE

TOTAL

DOMENIU

NUMĂR PERSOANE

NUMĂR PERSOANE

Personal  conducere

Personal  execuţie

Personal  conducere

Personal  executţe

ARHITECTURA SI URBANISM

4

15

19

2

17

19

COMUNICARE SI TRANSPARENTA DECIZIONALA

7

41

48

5

39

44

DEZVOLTARE PERSONALA

5

63

68

5

58

63

DREPT SI LEGISLATIE COMUNITARA

5

9

14

4

10

14

GEST. FONDURILOR EXTERNE

6

25

31

4

27

31

MANAGEMENT

55

65

120

45

70

115

RESURSE SI SERVICII PUBLICE

1

11

12

1

12

13

DEZVOLTARE REGIONALA DURABILĂ

2

16

18

1

7

8

 

Cursurile organizate in cadrul institutiei au fost:

 • MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR PUBLICE
 • MANAGEMENTUL RISCURILOR
 • MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA
 • COMUNICARE SI RELATII PUBLICE. COMUNICARE INTRA SI INTERINSTITUTIONALA, COMUNICARE INTERPERSONALA
 • GESTIONAREA DOCUMENTELOR UNEI INSTITUTII PUBLICE. GESTIONAREA INFORMATIILOR CLASIFICATE.OPERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • TEHNICI DE MOTIVARE. TEHNICI SI PROGRAME DE DEZVOLTARE PERSONALĂ. GANDIRE POZITIVĂ
 • MANAGEMENTUL TIMPULUI SI AL STRESULUI
 • MANAGEMENTUL PROIECTELOR. EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR. IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
 • STARE CIVILA SI EVIDENTA PERSOANELOR

 

 

Cursurile desfășurate in cadrul proiectului: “Alege libertatea, spune nu corupţiei”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă pentru un Numar de 200 de persoane au fost următoarele:

 • “Etica si integritate, combaterea corupţiei, gestionarea conflictelor de interese şi incompatibilităţi”;
 • “Formare de specialişti formatori in domeniul eticii şi integrităţii, combaterii corupţiei”;

Cursurile desfășurate in București au fost pe mai multe domenii precum:

 • Achiziții publice;
 • Salarizarea resurselor umane;
 • Control financiar preventiv;
 • Codul administrativ;
 • Inspector protecție civila.

Tipul de formare profesională de care au beneficiat funcționarii publici a fost de cursuri de perfecționare, cursuri postuniversitare nu au fost organizate in anul 2019. Toate cursurile desfășurate s-au încadrat in fondurile disponibile, nefiind necesar suplimentarea bugetului in luna august, conform art 20 din HGR 1066/2008.

 

 1. Mediu, climat de muncă
 • a existat o preocupare constanta faţă de mediul in care angajatul îţi desfășoară activitatea, faţă de starea lui de sănătate şi de confortul lui;
 • angajatorul şi Reprezentanţii funcţionarilor publici au luat măsuri în vederea promovării unui climat normal de muncă în Primăria Sectorului 2 și DPEPSCS2, cu respectarea prevederilor legislaţiei funcţiei publice şi a legislaţiei muncii în vigoare, ale Regulamentului de Ordine Internă, a Codului de conduită a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2, precum şi ale drepturilor şi intereselor funcţionarilor publici ai Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2;
 • s-a asigurat o organizare ergonomică a locului de muncă, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii;
 • în vederea promovării unui climat normal de muncă est desemnat la nivelul instituţiei şi un consilier de etică, cu rol în prevenirea încălcării principiilor şi normelor de conduită.

 

 1. Alte prevederi privind drepturile și obligațiile părților
 • angajatorul şi Reprezentanţii funcţionarilor publici au convenit să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în Primăria Sectorului 2 și DPEPSCS2, cu respectarea prevederilor legislaţiei funcţiei publice şi a legislaţiei muncii în vigoare, ale Acordului colectiv la nivel de Primăria Sectorului 2 și DPEPSCS2, ale Regulamentului de Ordine Internă, a Codului de conduită a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2, precum şi ale drepturilor şi intereselor funcţionarilor publici ai Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2;
 • indiferent de schimbările survenite în ceea ce privește conducerea instituției sau în toate situațiile de reorganizare, drepturile și obligațiile prevăzute de Acordul colectiv s-au transmis noilor subiecți de drept rezultați din aceste operațiuni juridice;
 • la începutul anului sau la prima rectificare bugetară, Angajatorul a avut obligația de a aloca sume în buget pentru punerea în aplicare a prevederilor din Acordul colectiv.

 

 

Respectarea prevederilor acordului colectiv nr 47206/04.05.2018 conform adresei nr. 8266/29.01.2020 primite din partea Direcției Economice:

- Capitolul IV- Salarizare si drepturi bănești au fost respectate toate punctele,cu mențiunea ca la articolele 27, 40, 41 , 42 si 43 nu a fost cazul;

-   Capitolul V- Concedii si zile libere au fost respectate toate punctele;

- Capitolul VIII – Dispoziții finale au fost respectate drepturile individuale ale funcționarilor publici ai Primăriei Sectorului 2 si DPEPSCS2.

 

Pe parcursul anului 2019 au avut loc 4 ședințe întrunite la solicitarea președintelui comisiei paritare. In cadrul ședințelor, conform ordinii de zi a fiecărei ședințe, au făcut obiectul discuțiilor propunerile membrilor comisiei paritare de masuri destinate îmbunătățirii activității sau instituției publice, masurile privind pregătirea profesionala a funcționarilor publici, propunerile privind flexibilitatea programului de lucru al funcționarilor publici.

Comisia a emis 2 avize favorabile cu obiecțiuni pentru Regulamentul de ordine interna si pentru Planul anual de perfecționare profesionala.

Denumire fișier: Raportul Comisiei Paritare pentru anul 2019.pdf
Tip fișier: application/pdf
Vizualizări: 1467 Vizualizări
Descărcare: 328 ori