Raportul Comisiei Paritare pentru anul 2020

300 Descărcări

 Având în vedere:

- art. 489, alin. (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: „Comisia paritară întocmeşte un raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective încheiate în condiţiile legii, precum şi la activitatea desfăşurată în condiţiile alin. (1) şi (2), care se publică pe site-ul autorităţii sau instituţiei publice.

- art. 4, alin. (1) din Acordul colectiv 47206/04.05.2018:  „Prezentul Acord colectiv la nivelul Primăriei sectorului 2 si DPEPSCS2 se încheie pe o perioada de un an de zile, după aprobarea bugetului instituției”

- art. 4, alin. (2) din Acordul colectiv 47206/04.05.2018: “Daca nici una din parți nu denunța Acordul colectiv la nivelul Primăriei sectorului 2 si SPEPSCS2 pe anul 2018, valabilitatea  acestuia se poate prelungi pana la încheierea unui noi Acord colectiv la nivelul Primăriei sectorului 2 si DPEPSCS2, sub rezerva justificării necesitații si oportunității depășirii perioadei aferente exercițiului bugetar respective, dar pentru o perioada nu mai mare de 12 luni ”

            - art. 35 din  Decretul președintelui României privind instituirea stării de urgență nr.195/16.03.2020: „Se menţine valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective pe perioada stării de urgenţă.”

- art. 51 din Decretul președintelui României privind prelungirea stării de urgență nr. 240/14.04.2020: „Se menţine valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective pe perioada stării de urgenţă.”

- art. 20, alin (1) din Legea  nr. 55/2020 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: „Valabilitatea contractelor colective de muncă şi a acordurilor colective de muncă se prelungeşte pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.”

Respectarea prevederilor acordului colectiv conform adresei nr. 13516/11.02.2021 primite din partea Direcției Management Resurse Umane:

 

 1. Timpul de muncă
 • durata normală a timpului de muncă în cadrul Primăriei Sectorului 2 şi DPEPSCS2 a fost de 8 ore/ zi sau de 40 de ore/ săptămână, programul de lucru fiind de la 08:00 la 16:30 în fiecare zi de luni până joi, iar pentru ziua de vineri este de la 08:00 la 14:00
 • în perioada stării de urgenţă şi de alertă programul a fost individualizat, astfel încât între salariaţi să se asigure existenţa unui interval de o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore, astfel:

- de la 7.30 la 16.00 în fiecare zi de luni până joi, iar pentru ziua de vineri este de la 7.30 la 13.30;

- de la 8.30 la 17.00 în fiecare zi de luni până joi, iar pentru ziua de vineri este de la 8.30 la 14.30;

- de la 9.30 la 18.00 în fiecare zi de luni până joi, iar pentru ziua de vineri este de la 9.30 la 15.30;

 • repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii a fost inegală.
 • pentru Centrul de Relaţii cu Publicul şi în alte cazuri deosebite, aşa cum sunt prezentate în Regulamentul de Ordine Internă, în care s-a solicitat decalarea programului, conducerea instituţiei a aprobat desfăşurarea programului de lucru sub un alt orar.
 • angajaţii şi-au desfăşurat activitatea şi în regim de muncă la domiciliu, conform Regulamentului aprobat la nivelul instituţiei.
 • orele prestate peste programul normal de lucru stabilit în Primăria Sectorului 2 şi DPEPSCS2 au fost considerate ore suplimentare; numărul maxim de ore suplimentare nu a depăşit 360 ore anual, 32 ore pe lună.
 • munca suplimentara a fost efectuată cu acordul salariatului.
 • pentru orele suplimentare efectuate, salariaţii au avut posibilitatea recuperării acestora în termen de 60 zile calendaristice de la efectuare
 • orele prestate pentru asigurarea serviciului de gardă de deszăpezire au fost considerate timp de muncă şi s-au compensat cu timp liber corespunzător orelor efectuate, în termen de 60 zile calendaristice de la efectuare
 • în anul anterior nu a fost desfăşurată muncă de noapte

 

 1. Condiţii de securitate şi sănătate în muncă

 

 • A fost aprobat în şedinţa Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă Planul anual de prevenire şi protecţie, cuprinzând măsurile în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii angajaţilor la locul de muncă
 • Scopul măsurilor luate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a fost de a reduce la minim riscul de accident de muncă, de îmbolnăvire profesională şi/ sau de îmbolnăvire legată de profesie
 • Au fost asigurate condiţiile normale de lucru, fiind luate măsurile necesare în scopul eliminării/diminuării numărului accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi respectiv protejării mediului înconjurător (ex : s-au achiziţionat vaccinuri antigripale în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la locurile de muncă, s-au achiziţionat şi distribuit în toate locurile de muncă truse medicale, s-au montat în sezonul rece covoraşe antiderapante pe scările de la intrarea în instituţie etc.)
 • S-a întocmit Necesarul de echipamente individuale de protecţie şi de materiale igienico-sanitare ,echipamentele de protecţie acordându-se personalului în funcţie de necesităţi; acestea fiind acordate gratuit de către angajator
 • S-au acordat gratuit materiale igienico-sanitare lucrătorilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006, Ordinului nr. 460/1971 şi Ordinului nr. 119/2014
 • S-au efectuat toate formele de instructaj: introductiv general, specific locului de muncă, periodic şi suplimentar prevăzute de legislaţia în domeniu; instructajele au fost efectuate în timpul programului de lucru
 • Personalul din cadrul instituţiei cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a planificat măsuri specifice securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi metodologia, periodicitatea, obligaţiile, drepturile angajaţilor în acest domeniu, în conformitate cu prevederile legale în domeniu şi cu respectarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, specifice Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2, aprobate prin Dispoziţie a Primarului şi a Regulamentului de Ordine Internă.
 • În vederea asigurării supravegherii sănătăţii lucrătorilor în corelaţie cu particularităţile condiţiilor de muncă şi riscurile profesionale la care sunt expuşi lucrătorii, s-au efectuat toate examenele medicale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin intermediul serviciilor de medicina muncii
 • Examenele medicale de medicina muncii au fost efectuate pe baza fişei de identificare a factorilor de risc de la fiecare loc de muncă, organizarea acestei activităţi fiind realizată de către persoanele cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • În urma examenului medical au fost emise de către operatorul de servicii medicale fişele de aptitudine pentru angajaţi
 • Pentru desfăşurarea activităţii în locurile cu condiţii periculoase sau vătămătoare, salariaţii au beneficiat de un spor pentru condiţii vătămătoare de muncă la salariul de bază
 • Sporul de condiţii vătămătoare a fost acordat, conform prevederilor legale în vigoare, pe baza buletinelor de determinare sau expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
 • Au fost luate măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la protecţia maternităţii la locul de muncă
 • În vederea informării, consultării şi participării funcţionarilor publici cu privire la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă din instituţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, s-a constituit şi funcţionează un Comitet de Securitate şi Sănătate în Muncă, conform Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, şi a H.G.R nr. 1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Timpul de muncă al membrilor din Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă alocat acestei activităţi se consideră timp de lucru efectiv prestat.
 • Activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă se desfăşoară în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.
 • În perioada stării de urgenţă şi de alertă au fost emise mai multe dispoziţii de primar prin care s-au stabilit măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul SARS-Cov-2 la nivelul instituţiei şi implicit la nivelul Serviciului Resurse Umane

 

 1. Salarizare și drepturi bănești
 2. Stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2
 • salariile de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 2 sunt stabilite conform art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prin H.C.L. Sector 2 nr. 112/20.07.2017, cu modificările și completările, Anexelor nr. 1- 4;
 • începând cu 01 ianuarie 2020, având în vedere modificarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, salariile de bază pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 şi Direcţiei Publice de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2 au fost stabilite prin Dispoziţie a Primarului Sectorului 2 nr. 138/2020, prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare din coloana 6 a Anexelor nr. 1 - 2 din H.C.L.Sector 2 nr. 112/20.07.2017, cu modificările și completările ulterioare, cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 1. Acordarea gradațiilor corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă
 • gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă s-a plătit cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă, prin majorarea salariului de bază avut, cu cota procentuală prevăzută la art. 10 alin. (4) din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, au fost luate în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

 

 1. Acordarea premiilor de excelență
 • premiile de excelență în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază corespunzător gradului/gradației prevăzut în statul de funcții nu au fost acordate personalului din cadrul instituției, întrucât art. 36*) alin. (3) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare nu permit acordarea acestora în perioada 2019 – 2021.

 

 1. Acordarea voucherelor de vacanță, indemnizației de hrană
 • au fost acordate vouchere de vacanță pentru personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, în cuantum de 1450 lei, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 8/2009;
 • a fost acordată indemnizația de hrană personalului din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, lunar, în cuantum de 347 lei pentru un număr maxim de zile lucrate efectiv pentru luna în care se acordă această indemnizație (4160 lei/anual), conform prevederilor 36*) alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Plata pentru munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează
 • munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum şi munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal şi în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, a fost compensată numai prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, la solicitarea în scris a funcționarului public, conform art. 35 alin. (1) O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
 • personalul care, potrivit programului normal de lucru și-a desfășurat activitatea între orele 22.00-6.00 a beneficiat pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază dacă timpul astfel lucrat a reprezentat cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

 

 

 1. Acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă
 • personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 a beneficiat de un spor de condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă în cuantumul prevăzut la nivelul lunii decembrie 2019, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 1316/20.06.2018 şi art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor
 • pentru titlul ştiinţific de doctor a fost acordata o indemnizație lunară limitată la cuantumul prevăzut în luna decembrie 2019, conform prevederilor 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Acordarea sporului de handicap
 • pentru activitatea desfășurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, în cadrul programului normal de lucru a fost acordat un spor de hadicap în cuantumul prevăzut la nivelul lunii decembrie 2019, conform prevederilor 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.
 1. Acordarea majorării salariului de bază pentru participarea în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
 • personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a beneficiat de majorarea salariilor de bază cu până la 50% indiferent de numărul de proiecte în care a fost implicat. Aceasta majorare s-a aplicat proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.

 

 1. Acordarea majorării CFP
 • Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acestuia, a beneficiat de o majorare a salariului de bază de 10%.

 

 1. Participarea în diferite comisii în calitate de membru, secretar, expert, etc.
 • S-au acordat indemnizații/sporuri pentru membrii diferitelor comisii (comisii de concurs, comisii de soluționare a contestațiilor, comisii de disciplină, comisia paritară, etc.), conform legislaţiei în vigoare.

 

 1. Revenirea în activitate/Detașarea/delegarea/transferul personalului
 • personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalul care a avut raporturile de serviciu suspendate din alte cauze, la reluarea activității și-au păstrat gradul profesional în care au fost încadrați anterior suspendării, salarizarea urmând a se face la nivelul de salarizare pentru funcțiile similare;
 • pe timpul delegării personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 și-a păstrat funcţia publică şi salariul, iar instituţia care îl deleagă a fost obligată să suporte costul integral al transportului, cazării şi al indemnizaţiei de delegare;
 • pe perioada detaşării personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 și-a păstrat funcţia publică şi salariul. Dacă salariul corespunzător funcţiei publice pe care a fost detaşat a fost mai mare, el a avut dreptul la acest salariu. Pe timpul detaşării în altă localitate instituţia beneficiară a fost obligată să-i suporte costul integral al transportului, dus şi întors, cel puţin o dată pe lună, al cazării şi al indemnizaţiei de detașare;
 • în cazul transferului în interesul serviciului sau al mutării în altă localitate, personalul transferat a avut dreptul la o indemnizaţie egală cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioară celei în care s-a transferat, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport şi la un concediu plătit de 5 zile. Plata acestor drepturi s-a suportat de autoritatea sau instituţia publică la care s-a făcut transferul, în termen de cel mult 15 zile de la data aprobării transferului

 

 1. Acordarea tichetelor cadou
 • tichetele cadou nu au fost acordate personalului din cadrul instituției, întrucât art. 36*) alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare nu permit acordarea acestora în perioada 2019 – 2021.
 1. Acordarea tichetelor de creșă
 • tichetele de creșă au putut fi acordate personalului din cadrul instituției, în situația în care s-au făcut solicitări în acest sens, întrucât art. 36*) alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare permit acordarea acestora în perioada 2019 – 2021.
 1. Acordarea decontării cheltuielilor în cazul delegației în țară sau în străinătate
 • personalul din cadrul Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2 trimişi în delegaţie în ţară şi/ sau străinătate au putut beneficia de următoarele drepturi:
 1. decontarea cheltuielilor de transport şi a costului cazării, potrivit reglementărilor legale în vigoare;
 2. diurna de deplasare al cărei cuantum s-a stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

 1. Concedii şi zile libere
 • În fiecare săptămână, salariaţii au avut dreptul la repaus săptămânal, de regulă, în zilele de sâmbătă și duminică.
 • În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, a putut fi întreruptă, au fost aplicate prevederile privind munca suplimentară.
 • Au fost zile nelucrătoare zilele de sărbători legale şi religioase, astfel:

   - 1 şi 2 ianuarie;

    - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;

    - Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;

    - prima şi a doua zi de Paşti;

    - 1 mai;

    - 1 iunie;

    - prima şi a doua zi de Rusalii;

    - Adormirea Maicii Domnului;

    - 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;

    - 1 decembrie;

    - prima şi a doua zi de Crăciun;

    - două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

 • A fost respectat dreptul la concediu de odihnă anual plătit tuturor angajaţilor Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2.
 • Durata concediului de odihnă anual plătit în raport cu vechimea în muncă este de 21 de zile lucrătoare pentru cei cu o vechime în muncă de până la 10 ani, şi 25 zile lucrătoare pentru cei cu o vechime în muncă mai mare de 10 ani.
 • Angajații Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2 au beneficiat de un concediu de odihnă suplimentar de 5 zile lucrătoare, acordate pentru condiții vătămătoare de muncă, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.
 • În fiecare an calendaristic, salariații încadrați în grade de invaliditate/handicap au beneficiat de un concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile.
 • Programarea concediului de odihnă anual la nivel de Primăria Sectorului 2 și DPEPSCS2 sa efectuat în luna decembrie a anului curent pentru anul următor
 • Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, integral sau fracţionat (cu condiţia ca una dintre fracţiuni să fie de minim 15 zile lucrătoare). La solicitarea motivată a funcţionarului public, se pot acorda fracţiuni neîntrerupte mai mici de 10 zile lucrătoare.
 • În cazul în care funcționarul public, din motive justificate, nu a putut efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul i-a acordat concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
 • Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat a fost efectuată numai în cazul încetării raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.
 • În cazul decesului funcționarului public, suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat s-a acordat membrilor săi de familie - soț, copii, părinți.
 • Salariaţii Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2 au beneficiat de zile libere plătite, pentru evenimente deosebite în familie, sau pentru alte situații, după cum urmează:
 1. căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare
 2. nașterea (adopția) sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare
 3. concediu paternal - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a  urmat un curs de puericultură      
 4. decesul soției/soțului salariatului sau al unei rude de pana la gradul al III-lea a salariatului ori a soţului/şotiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare
 5. control medical anual - 1 zi lucrătoare
 6. donatorii de sânge - conform legii
 • În situația in care evenimentele familiale deosebite prevăzute mai sus intervin in perioada efectuării concediului de odihna, acesta se suspenda și va continua după efectuarea zilelor libere plătite.
 • Funcționarii publici ai Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2 au dreptul şi la alte forme de concedii:
 1. concedii medicale de incapacitate temporară de muncă;
 2. concedii de maternitate;
 3. concedii de studii
 4. concedii fără plată.

toate situaţiile şi condiţiile fiind stipulate în Regulamentul de Ordine Internă.

 • Funcționarii publici au dreptul la concedii fără plată, a căror durata însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor situaţii personale:
 1. susţinerea examenului de admitere în instituţiile de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă;
 2. susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a tezei de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat;
 3. prezentare la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate.
 • Funcționarii publici au dreptul la concedii fără plată, fără limită, în următoarele situații:
 1. îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată;
 2. tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii, la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate -, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.
 • Funcționarul public poate beneficia de concediu fără plată de un an după finalizarea concediului de creștere copil până la doi ani.
 • Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la alin. (2) şi (3), pe durate stabilite prin acordul părților.
 • Pe durata concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat.
 • La cererea motivată a funcţionarilor publici, a fost aprobată de conducătorul instituţiei, suspendarea raporturilor de serviciu pentru un interes personal legitim, în condiţiile legii
  • Pe perioada suspendării raportului de serviciu autorităţile şi instituţiile publice au avut obligaţia să rezerve postul aferent funcţiei publice.
  • În situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ (condiții meteorologice nefavorabile, situații extreme decretate de către autoritățile competente, limitarea sau suspendarea activității didactice urmare a desfășurării anchetelor epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, etc.), angajații care au copii care frecventează unitățile de învățământ au beneficiat de zile libere pentru supravegherea acestora

 

 1. Formarea profesională

Urmare a instituirii unui set de măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul coronavirus SARS – CoV 2 la nivelul Primăriei Sector 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, prin Hotărârea nr. 1 a Comitetului pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu coronavirus din 11.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus și respectiv Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 766/19.05.2020 cu modificările și completările ulterioare, la nivelul instituției a fost suspendată temporar desfășurarea cursurilor de perfecționare pe durata stării de urgență, iar pe durata stării de alertă majoritatea cursurilor de formare profesională au fost organizate on-line.

În anul 2020 au fost propuse în vederea organizării și desfășurării următoarele cursuri de perfecționare pentru angajații din cadrul Primăriei Sectorului 2 și Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2

PROPUSE

REALIZATE

DOMENIU

NUMĂR PERSOANE

NUMĂR PERSOANE

ARHITECTURA SI URBANISM

17

0

COMUNICARE SI TRANSPARENTA DECIZIONALA

45

30

DEZVOLTARE PERSONALA

43

0

DREPT SI LEGISLATIE COMUNITARA

11

11

GEST. FONDURILOR EXTERNE

21

21

MANAGEMENT

79

7

ADMINISTRATIV

17

0

 

 

Cursurile organizate în cadrul instituției au fost:

 • GDPR – Aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal;
 • Gestionarea Documentelor unei Instituții Publice. Gestionarea Informațiilor Clasificate. Transparența Decizională și Liberul Acces la Informații Publice;
 • Legislaţie Privind Regimul Proprietăţii;
 • Managementul Proiectelor. Implementarea și Elaborarea Proiectelor Finanţate din Instrumente / Fonduri Structurale;
 • Audit și Control;
 • Inspector protecţie civilă.

 

Având în vedere că bugetul alocat formării profesionale a angajaților din cadrul Primăriei Sectorului 2 s-a diminuat, au fost cursuri organizate gratuit de către furnizorii de formare profesională precum APSAP, ARSSM ș.a., cu următoarele tematici:

 • Achiziții publice – 9 persoane.
 • GDPR – 4 persoane.
 • Comunicare în sectorul public – 4 persoane.
 • Legislația muncii – 2 persoane.
 • Urbanism, construcții și protecția mediului – 1 persoana.
 • Administrarea patrimoniului și investiții – 3 persoane.
 • Asistență socială și protecția copilului – 2 persoane.
 • Administrația publică în context European – 2 persoane.
 • Legalitatea actelor si codul administrative – 13 persoane.
 • Digitalizarea – Beneficii și provocări în contextual pandemiei de COVID – 1 persoana.

Tipul de formare profesională de care au beneficiat funcționarii publici a fost de perfecționare, cursuri postuniversitare nu au fost organizate în anul 2020. Toate cursurile desfășurate s-au încadrat în fondurile disponibile, nefiind necesar suplimentarea bugetului in luna august, conform art. 20 din HGR nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public.

 

 1. Mediu, climat de muncă
  • A existat o preocupare constanta faţă de mediul in care angajatul îţi desfășoară activitatea, faţă de starea lui de sănătate şi de confortul lui
  • Angajatorul şi Reprezentanţii funcţionarilor publici au luat măsuri în vederea promovării unui climat normal de muncă în Primăria Sectorului 2 și DPEPSCS2, cu respectarea prevederilor legislaţiei funcţiei publice şi a legislaţiei muncii în vigoare, ale Regulamentului de Ordine Internă, a Codului de conduită a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2, precum şi ale drepturilor şi intereselor funcţionarilor publici ai Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2.
  • S-a asigurat o organizare ergonomică a locului de muncă, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii
  • În vederea promovării unui climat normal de muncă est desemnat la nivelul instituţiei şi un consilier de etică, cu rol în prevenirea încălcării principiilor şi normelor de conduită

 

 1. Alte prevederi privind drepturile și obligațiile părților
 • angajatorul şi Reprezentanţii funcţionarilor publici au convenit să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în Primăria Sectorului 2 și DPEPSCS2, cu respectarea prevederilor legislaţiei funcţiei publice şi a legislaţiei muncii în vigoare, ale Acordului colectiv la nivel de Primăria Sectorului 2 și DPEPSCS2, ale Regulamentului de Ordine Internă, a Codului de conduită a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2, precum şi ale drepturilor şi intereselor funcţionarilor publici ai Primăriei Sectorului 2 și DPEPSCS2;
 • indiferent de schimbările survenite în ceea ce privește conducerea instituției sau în toate situațiile de reorganizare, drepturile și obligațiile prevăzute de Acordul colectiv s-au transmis noilor subiecți de drept rezultați din aceste operațiuni juridice;

la începutul anului sau la prima rectificare bugetară, Angajatorul a avut obligația de a        aloca sume în buget pentru punerea în aplicare a prevederilor din Acordul colectiv.

 

Respectarea prevederilor acordului colectiv conform adresei nr. 139103/28.01.2021 primite din partea Direcției Economice:

 • Capitolul IV- Salarizare si drepturi bănești au fost respectate toate punctele, cu mențiunea ca la articolele 27, 40, 41 , 42 si 43 nu a fost cazul;
 • Capitolul V- Concedii si zile libere au fost respectate toate punctele;
 • Capitolul VIII – Dispoziții finale - au fost respectate drepturile individuale ale funcționarilor publici ai Primăriei Sectorului 2 si DPEPSCS2.

 

Pe parcursul anului 2020 Comisia Paritara s-a întrunit în 3 ședințe. În cadrul ședințelor, conform ordinii de zi a fiecărei ședințe, au făcut obiectul discuțiilor alegerea președintelui Comisiei Paritare, analizarea și avizarea Planului anual de perfecționare profesionala și Planul anual de masuri interne in domeniul formarii profesionale a angajaților din cadrul PS2 si DPEPSCS2, analizarea si avizarea Regulamentului intern.

Comisia a emis 2 avize favorabile pentru Regulamentul intern si pentru Planului anual de perfecționare profesionala și planul anual de măsuri interne în domeniul formarii profesionale a angajaților din cadrul PS2 și DPEPSCS2

Denumire fișier: Raportul Comisiei Paritare pentru anul 2020.pdf
Tip fișier: application/pdf
Vizualizări: 1363 Vizualizări
Descărcare: 300 ori