Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie de servicii pentru ASISTENŢĂTEHNICĂ – DIRIGENŢIE DE ŞANTIER pentru “Executarea lucrărilor de reabilitare termică pentru un număr 5 blocuri de locuințe - lot 379 din Sectorul 2 al Municipiului București

Dată adăugare: 2023-09-01
Dată expirare: 2023-09-07
Mod atribuire: achiziţie directă

“Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, organizează achizitia directa avand ca obiect Servicii pentru asistenta tehnica – dirigenţie de şantier pentru “Executarea lucrărilor de  reabilitare termica pentru un  număr 5 blocuri de locuințe -  lot 379 din Sectorul 2 al Municipiului București în conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică de servicii privind Servicii pentru asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier.

Valoarea estimată a achiziției: 73.657,60 Lei fara TVA

Perioada de derulare a contractului este de pentru 6 luni de la transmiterea Ordinului de începere. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe justificate care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita numai în scris, cu cel putin 2 zile inainte de data limita de depunere la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea./Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise intr-o zi (1) lucrătoare  de asemenea prin  e-mail la adresa indicată în solicitare cat si pe site-ul www.ps2.ro .

Oferta se va transmite la adresa oficiala de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  si in C.C. "carbon copy" (copie de informare) la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea./florinAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   semnată olograf impreună  cu semnatura electronică extinsăde către reprezentatul legal/împuternicitul ofertantului.

Ofertantul va prezenta oferta conform tuturor instrucţiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificaţiile tehnice conţinute in Documentaţia de atribuire.

În cazul în care oferta nu este semnată de către reprezentantul legal al ofertantului, se va prezenta o împuternicire corespunzătoare (semnată de către reprezentantul/ reprezentanții legali) prin care persoana semnatară este împuternicita să angajeze Ofertantul in aceasta procedura.

In cazul documentelor emise de instituții/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Riscurile transmiterii documentelor, inclusiv forța majora, cad in sarcina operatorului economic.

Toate documentele aferente ofertei vor fi depuse la adresa/adresele indicata/e de Autoritatea Contractantă in anunțul publicitar si in documentația de atribuire.

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării si prezentării ofertei sale, precum si a documentelor care o însoțesc, iar Autoritatea Contractantă nu va fi responsabila sau răspunzătoare pentru costurile respective.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentaţii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie si/sau o licenţă de fabricaţie, o autorizaţie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind însotită de menţiunea “sau echivalent”.

Documentele respective se transmit autoritarii contractante la registratura de la sediul acesteia.

Valabilitatea ofertei:  90  zile de la data depunerii acesteia.

Limba de redactare a ofertei: Română

Garanţia de bună execuţie: cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără TVA.

Data limita de depunere a ofertei: 07.09.2023 ora 15,  in 5 zile de la data publicării anunțului publicitar. Data publicării anunțului este data luării la cunoştiinţă.
Termenului se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;

Pentru orice alte informaţii contactaţi: Serviciul Achiziții Publice, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea./Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu