URBANISM

Emiterea avizului Arhitectului Şef - Plan Urbanistic de Detaliu

1. Cerere tip completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului, vecini și adresa de corespondență a acestora);
2. Dovada de plată a taxei (fotocopie), în valoare de 15,00 lei achitată la orice oficiu poştal de pe raza sectorului 2 în contul: persoane fizice – RO 70TREZ 70221180250 XXXXX – cod 29 persoane juridice – RO 70TREZ 70221180250 XXXXX – cod 2;
3. Taxa RUR 60 Euro;
4. Certificatul de Urbanism însoţit de planurile de situaţie scara 1:2000 şi scara 1:500, vizate spre neschimbare, în fotocopie inclusiv plan nr. cadastral;
5. Act de deţinere a imobilului, în fotocopie (în cazul concesionării obligatoriu regim juridic însoţit de o ridicare topografică și extras de carte funciară pentru terenul ce urmează a fi concesionat);
6. Certificat de înmatriculare a agentului economic – după caz;
7. Certificat de înmatriculare a firmei de proiectare – după caz;
8. Toate avizele și studiile solicitate anterior executării proiectului de execuţie în certificatul de urbanism (pentru faza PUD);
9. Extras de carte funciară actualizat și extras de plan cadastral actualizat;
10. Declarație notarială din care să rezulte vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD, inclusiv adresa de corespondență a acestora în vederea notificării de către instituția noastră;
11. Studiu geotehnic verificat la cerința Af;
12. Panou afișat la teren (dovada afișării panoului - foto);
13. Documentația scanată pe CD (parte scrisă+desenată, avize, certificat de urbanism cu planuri anexă);
14. Documentaţia de urbanism (3 exemplare) întocmită conform legislaţiei în vigoare, pe suport cadastral actualizat, eliberat de OCPI, în format A3, color, care să conţină în principal: foaie de capăt, lista de semnături, borderou (piese scrise şi desenate), memoriu justificativ, încadrare în zonă (1:2000) inclusiv încadrare în P.U.G. București, plan încadrare în PUZ Sector 2, plan situaţie existentă, plan situaţie juridică, plan reţele edilitare, plan mobilare urbanistică şi 4 planuri de reglementări (scara 1:500) cu bilanţul teritorial existent şi propus, documentar foto al situaţiei existente, ilustrare de arhitectură.

NOTĂ:
Documentaţiile de urbanism ce vor fi analizate şi avizate în cadrul C.T.A.T.U. Sector 2, vor fi întocmite exclusiv de specialişti cu drept de semnătură înscrişi în Registrul Urbaniştilor din România ce prezintă certificat de atestare şi dovada plăţii taxei de exercitare a dreptului de semnătură pentru fiecare documentaţie elaborată. Ştampila se va aplica pe pagina de titlu pentru toate piesele scrise şi pe cele desenate prevăzute ca obligatorii de reglementările privind conţinutul cadru al documentaţiilor. Pentru eliberarea de duplicate ale planurilor de reglementări se va achita o taxă de 10 lei/foaie la oricare oficiu poştal de pe raza sectorului 2 în conturile sus menţionate.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.