URBANISM

Autorizație de construcție - Branșamente și extinderi electrice, gaze naturale, apă, canal

1. Cerere tip (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia)

2. Certificatul de urbanism (copie);

3. Dovada, în copie conformă cu originalul, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;

4. Documentaţia tehnică - D.T.;

5. Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;

6. Dovada privind achitarea taxelor legale;
- taxa 1% din valoarea lucrărilor conform deviz.

NOTĂ: 
Pentru lucrări pe domeniul public  se eliberează autorizaţie de construire de catre PMB, sau avizul/autorizatia administratorului domeniului public (dupa caz).


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.