URBANISM

Autorizație de funcționare pentru piețe agroalimentare și târguri

1. Cerere tip
2. Declarația pe propria răspundere privind respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la activitatea de organizare şi administrare a pieţelor agroalimentare
3. Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia – conf. Legii nr. 359/2004 - de la Oficiul Registrului Comerţului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz) – pentru persoane juridice - emis de Oficiul Registrului Comerţului, - str. Intrarea Sectorului nr.1, sect.3 (Piata Muncii)
4. Autorizaţiile şi acordurile necesare desfăşurării activităţii economice, conform prevederilor H.G.R.nr. 348/2004 şi H.C.G.M.B. nr. 239/2001;
* Autorizaţia sanitară de funcţionare;
* Autorizaţia P.S.I. sau avizul Brigăzii de Pompieri a Municipiului Bucureşti (după caz);
* Avizul Centrului de Medicină Preventivă şi Poliţiei Sanitar-Veterinare(după caz);
* Autorizaţie de Mediu sau avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (după caz);
5. Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii economice (act de proprietate, contract de închiriere, asociere sau concesionare);
6. Planul de încadrare în zonă (scara 1:500), certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire cu procesul verbal de recepție (după caz); 
7. Contract de prestări servicii-salubrizare (S.C. SUPERCOM S.A.) şi ultima factură de plată; 
8. Contracte pentru utilități;
9. Regulamentul de functionare aprobat de autoritațile publice locale.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.